Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. 

Autori: Ing. Jana Repáčová
Dátum publikácie: 25. 6. 2019


Otázka:

Na organizačnom útvare zamestnávateľa je zavedený pružný pracovný čas – pružný pracovný mesiac. Základný pracovný čas je u zamestnávateľa určený od 8:00 do 14:00 hod., pričom priemerný pracovný deň trvá 7,5 hodiny (ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod.). Ako sa započítava „celodenná“ prekážka v práci z dôvodu vyšetrenia/ošetrenia v zdravotníckom zariadení, keď lekár vystaví potvrdenie v znení „celodenné vyšetrenie“ alebo „vyšetrenie celý deň“. Ako sa počíta odpracovaný čas, ak sa u toho istého zamestnávateľa vyskytne prekážka v práci na strane zamestnávateľa?

Odpoveď:

Podľa § 143 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa prekážky v práci pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. Za prekážky, ktoré zasiahli do voliteľného pracovného času, sa neposkytuje náhrada mzdy, posudzujú sa ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce. Ak má zamestnanec celodenné ošetrenie v zdravotníckom zariadení, patrí mu pracovné voľno v dĺžke jeho základného pracovného času, t. j. od 8:00 do 14:00 hod. (6 hodín). Zvyšnú, neodpracovanú časť pracovného času, ktorá spadá do voliteľného pracovného času, si musí zamestnanec nadpracovať, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Je možnosť v kolektívnej zmluve dohodnúť dĺžku tejto prekážky ako čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca, t. j. len v tom prípade by mal zamestnanec nárok na náhradu mzdy za prekážku v práci z dôvodu vyšetrenia u lekára v rozsahu napríklad 7,5 hodiny (§ 143 ods. 2 Zákonníka práce).

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

 

Autor: Ing. Jana Repáčová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené