Právo na ochranu osobnosti

Je videozáznam zo zákroku policajta legálny?

Autori: JUDr. Mária Sumková
Dátum publikácie: 19. 1. 2015Právo na ochranu súkromia verejne činnej osoby pri výkone funkcie a zásahy do práv verejne známych osôb

Neraz sa stretávame so situáciou, kedy si občan chce vyhotoviť videozáznam zo zákroku policajta či úradníka a stretne sa s nevôľou daného orgánu. Právo na ochranu súkromia si nemôže uplatniť verejne činná osoba pri výkone svojej funkcie, to sa týka napríklad aj činnosti príslušníka policajného zboru. Netreba sa nechať zastrašiť, nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 44/00-133 uvádza, že policajt je pri výkone svojej právomoci povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu.

Sloboda prejavu a právo na informácie sa zaručujú podľa  čl. 26 Ústavy, pričom Ústavou upravené (a pritom jediné) obmedzenia ich výkonu sú upravené v  čl. 26 ods. 4. Medzi tieto obmedzenia patrí aj „ochrana práv a slobôd iných“. Pri uplatňovaní týchto základných práv ide o vytvorenie primeranej rovnováhy medzi právom na informácie na strane jednej a právom na súkromie toho, o ktorom sa informácie získavajú, pričom sa uznáva, že u osôb verejného záujmu dochádza k zúženiu priestoru ich súkromnej sféry, v dôsledku čoho sa primerane znižuje aj úroveň ochrany ich osobnostných práv.

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojej rezolúcii 1165 z 26. júna 1998 venovanej právu na súkromie uvádza, že verejne činné osoby musia rešpektovať, že osobitné postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti (a v mnohých prípadoch na základe svojho vlastného rozhodnutia), automaticky vyvoláva tlak na ich súkromie. Každá osoba vystupujúca na verejnosti musí (a v dôsledku toho) strpieť zvýšenú kontrolu verejnosti nad takouto svojou činnosťou. Podľa právneho názoru ústavného súdu za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav osobnej povahy (v zmysle  § 11 Občianskeho zákonníka) nemožno u verejného činiteľa – zamestnanca mestskej polície – považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Zatiaľ, čo do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry (písomnosti osobnej povahy, zvukové záznamy prejavov osobnej povahy), v prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej, a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie.

Aj európska legislatíva sa venuje posudzovaniu takýchto zásahov do práv verejne známych osôb. Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosť monackej princeznej Caroline na porušenie jej práva na súkromie, keď bola obvinená médiami z užívania kokaínu a keď boli zverejnené fotografie zachytávajúce princeznú s manželom počas lyžovačky. Rozhodnutie štrasburského súdu sa vzťahuje na často ťažko identifikovateľnú hranicu medzi právom médií informovať a právom jednotlivca na súkromie a stanovilo predpoklad pre všetky členské krajiny 47-člennej Rady Európy.

Posudzovanie primeranosti zásahu do slobody prejavu a primeranosti sankcie náhrady ujmy

V rámci posudzovania primeranosti zásahu do slobody prejavu sa skúma aj povaha a prísnosť uložených sankcií. Ak je teda sankcia za poškodenie dobrej povesti príliš prísna, vysoká či neprimeraná (teda, ak napr. súd uložil žalovanému zaplatiť príliš vysokú náhradu nemajetkovej ujmy za poškodenie dobrej povesti), Európsky súd pre ľudské práva to považuje za porušenie čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv. Z viacerých rozhodnutí Európskeho súdu možno vyvodiť kritériá, podľa ktorých by mali súdy postupovať pri stanovovaní výšky náhrady za poškodenie dobrej povesti.

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.