Povinnosti zamestnávateľa pri prechode na rok 2020

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 28. 1. 2020


tt_kartoteka

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Obsah

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020
1. Tvorba rezerv súvisiacich so mzdovými nákladmi
2. Náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku a povinnosť vrátenia náhrad za prečerpanú dovolenku
3. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia a správcovi dane
4. Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2019
5. Povinnosť zamestnávateľa viesť a uchovávať evidenciu o zamestnancoch
6. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019
7. Výpočet veličín platných pre rok 2020 z údajov dosiahnutých v roku 2019
8. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu v roku 2020

 

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020

 

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené