Povinnosti SZČO

Daňová evidencia, odvody do Sociálnej poisťovne 2018 a 2019, zdravotné poistenie, ukončenie živnosti.

Autori: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Dátum publikácie: 28. 9. 2018tt_muz-checkbox

Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku.

Podnikateľom je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (§ 2 Obchodného zákonníka).

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku (§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené v zákone o živnostenskom podnikaní (§ 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

 • vek 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Živnosti sú:

 1. remeselné – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť vyučená v odbore,
 2. viazané – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak,
 3. voľné.

Samostatne zárobková osoba má príjmy:

 1. z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva;
 2. zo živnosti;
 3. z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napr. súkromní lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti a iní;
 4. spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti (§ 6 ods. 1 ZDP).

SZČO má príjmy podľa ZDP:

 1. z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP, a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva;
 2. z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. správcovia konkurznej podstaty, profesionálni športovci, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP;
 3. z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov;
 4. z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnos­ťou, napr. sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia;
 5. z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

 

Obsah článku: 

1. Paušálne výdavky a platenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby
2. Daňová evidencia SZČO
3. Sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby
4. Zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby
5. Záver

Článok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.