Povinnosti podnikateľov podľa zákona o odpadoch

Pre koho platí povinnosť uzatvoriť zmluvu s OZV podľa novely zákona o odpadoch od 1. 1. 2018?

Autori: Ing. Karin Štecová, PhD.
Dátum publikácie: 29. 1. 2018Zákon o odpadoch v priebehu dvoch rokov platnosti prechádza už štvrtou novelou. Koniec roka opäť priniesol významné zmeny v zákone o odpadoch a aj v jeho vykonávacích vyhláškach. Pre sprehľadnenie povinností podnikateľov, ktorí dovážajú tovar, resp. materiál do SR, alebo vyrábajú svoje výrobky a dodávajú na trh, vám ponúkame nasledovný článok.

Podnikateľ, ktorý uvádza na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky (ďalej len „vyhradený výrobok“), sa považuje za výrobcu vyhradeného výrobku (ďalej len „VVV“) v zmysle § 27 ods. 2 zákona o odpadoch.

Ako zistíte, čo konkrétne sa považuje za vyhradený výrobok?

Kritériá podrobnejšie definujúce obal sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch.

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, je uvedený v prílohe č. 16 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

Pri obaloch a neobaloch platí, pokiaľ výrobca obalov uvedie na trh ročne menej ako 100 kg všetkých obalov (§ 54 ods. 6), resp. neobalov (§ 74 ods. 4), nemusí uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ani žiadať o autorizáciu na individuálny systém.

Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti aj individuálne (§ 54 ods. 3), len ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.

Výrobca neobalov plní vyhradené povinnosti výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly (§ 74 ods. 3).

Aj takýto výrobca obalov, resp. neobalov má však nasledovné povinnosti: Registrácia na ministerstve, zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku (pokiaľ mu to vyplýva zo zákona), vedenie evidencie a údaje z nej ohlasovať ročne do 28. februára ministerstvu.

Príklady:

1) Pekáreň nakúpi kuchynské roboty v zahraničí, stáva sa výrobcom vyhradeného výrobku (obaly a elektrozariadenia) a musí sa registrovať na ministerstve ešte pred dovozom. Keďže tieto elektrozariadenia nakupuje výlučne pre potrebu vlastného podnikania a zotrvajú po celú dobu životnosti v držbe pôvodného dovozcu, nemusí uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ani žiadať o autorizáciu na individuálny systém.

Článok je skrátený, viac informácií nájdete

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
  • 365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
  • 370/2015 Z. z. Vyhláška pre výpočet príspevkov, zozname výrobkov a obsahu žiadosti poskytnutia prostriedkov z Recyklačného fondu
  • 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • 372/2015 Z. z. Vyhláška o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
  • 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.