Povinnosť zamestnávateľa týkajúca sa prác kategórie 2 do 28. februára 2020

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2.

Autori: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Dátum publikácie: 12. 2. 2020Obsah:
Povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje
Povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika
Vyplnenie elektronického formulára na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR
Vyplnenie elektronického formulára na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS)

Základnou všeobecnou povinnosťou zamestnávateľov vyplývajúcou zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“) je zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Miera povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci závisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov.

Jednou zo špecifických povinností zamestnávateľa súvisiacich s ochranou zdravia zamestnancov pri práci vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je

Povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje

k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 [§ 30 ods. 1 písm. k) a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.].

Táto povinnosť zamestnávateľov nadobudla účinnosť novelou zákona č. 355/2007 Z. z. od 1. júla 2018. Zamestnávatelia prvýkrát oznamovali údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 k 31. decembru 2018; v r. 2020 oznamujú údaje k 31. decembru 2019.

V súvislosti s plnením povinnosti zamestnávateľov oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov zaradených do kategórie 2 v r. 2020, Úrad verejného zdravotníctva SR na svojom webovom sídle vyhlásil, že oznamovaciu povinnosť zamestnávateľov týkajúcu sa zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2 (údaje k 31. decembru 2019), budú regionálne úrady verejného zdravotníctva v r. 2020 považovať za splnenú, ak zamestnávatelia oznámia požadované úda­je vyplnením elektronického formulára do 28. februára 2020.

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Povinnosť zamestnávateľa týkajúca sa prác kategórie 2, vyplnenie elektronického formulára do 28. februára 2020

 

Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené