Povinné zastúpenie dlžníkov v konaní o oddlžení Centrom právnej pomoci – pohľad z praxe

Článok z Justičnej revue k diskutovanej téme povinného zastúpenia dlžníkov v procese oddlženia fyzických osôb.

Autori: Mgr. Eva Kováčechová
Dátum publikácie: 16. 4. 2019


Mgr. Eva KOVÁČECHOVÁDo 31. 1. 2019 riaditeľka Centra právnej pomoci.

KOVÁČECHOVÁ, E.:

Povinné zastúpenie dlžníkov v konaní o oddlžení Centrom právnej pomoci – pohľad z praxe; Justičná revue, 71, 2019, č. 2, s. 167 – 172.

Právna úprava, ktorá zásadným spôsobom zmenila v roku 2017 proces oddlženia fyzických osôb, vyvoláva mnohé ohlasy – pozitívne aj negatívne. Jednou z diskutovaných tém je aj povinné zastúpenie dlžníkov Centrom právnej pomoci. Vyjadrili sa k tomu aj Michal Krajčovič a Michal Mrva, a vo svojich úvahách de lege ferenda navrhujú, aby sa táto povinnosť preniesla aspoň čiastočne aj na advokátov. Samotný návrh je legitímny, avšak jeho zdôvodnenie, ktoré Krajčovič a Mrva predstavili, opomína viaceré podstatné skutočnosti. Tento článok je reakciou na článok oboch autorov.

Legislation of 2017 which has significantly changed bankruptcy procedure of natural persons, is creating many reactions – positive as well as negative ones. Among them there is a question of compulsory legal representation of debtors which is provided by the Center for Legal Aid. Michal Krajčovič and Michal Mrva are proposing de lege ferenda delegation of legal representation (also) to attorneys. The idea as such is legitimate, however its grounds are not sufficient and reasoning fails to refer to a few substantial facts. This article is a response to their proposals.

1 Úvod

S účinnosťou od 1. marca 2017 je konanie o oddlžení fyzických osôb upravené zásadne novým spôsobom. Novú úpravu zakotvil zákon č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 377/2016 Z. z.“).

Nová právna úprava oddlženia fyzických osôb vyvolávala od začiatku veľké ohlasy – tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom zmysle. Dôvody boli (a sú) rôzne, od celkovej filozofie novej úpravy až po jednotlivé inštitúty. Jeden z názorov prezentovali aj Michal Krajčovič a Michal Mrva, (ďalej aj „autori“) vo svojom článku K povinnému zastúpeniu dlžníkov Centrom právnej pomoci v konaní o oddlžení fyzickej osoby de lege lata a de lege ferenda. Zamerali sa na povinnosť vyplývajúcu z § 166k zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 377/2016 Z. z. (ďalej len „ZKR“). Analyzovali povinné zastúpenie dlžníkov v konaní o oddlžení Centrom právnej pomoci a ponúkli úvahy de lege ferenda s návrhmi na zmenu aktuálneho právneho stavu. Autori navrhujú, aby dlžníkov v konaní o oddlžení zastupovali okrem Centra právnej pomoci aj advokáti, v závislosti od príjmovej stránky dlžníkov. Tento článok je stručnou reakciou na postrehy a návrhy oboch autorov.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Povinné zastúpenie dlžníkov v konaní o oddlžení Centrom právnej pomoci – pohľad z praxe

 

Autor: Mgr. Eva Kováčechová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
  • 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené