Povinná aktivácia elektronických schránok

1. júla 2017 sa elektronická komunikácia pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky stane nevyhnutnosťou.

Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci sa postupne stáva realitou. Štát občanom sľubuje, že ak uprednostnia elektronickú komunikáciu, ušetria čas, ktorý by strávili na úradoch, pošte a pod., komunikácia s úradmi sa zefektívni, zrýchli a zjednoduší a znížia sa náklady za jednotlivé poplatky (50 %, max. do 70 eur). Dobrovoľná elektronická komunikácia sa postupne nahrádza povinným používaním tejto formy komunikácie.

Dňom 30. júna končí prechodné obdobie aktivácie elektronických schránok pre doručovanie a 1. júla 2017 sa elektronická komunikácia pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky stane nevyhnutnosťou.

Elektronická schránka je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka umožňuje komunikovať občanom a podnikateľským subjektom s verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) elektronicky. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe. Prostredníctvom schránky je možné ďalej prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

Podrobnosti o elektronických schránkach sú uvedené v Používateľskej príručke k elektronickým schránkam https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/ES_pouzivatelska_prirucka.pdf.

Povinná aktivácia

Povinná aktivácia sa zatiaľ týka výlučne právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek do obchodného registra a so sídlom na území Slovenskej republiky. Právnické osoby zapísané do iného registra (napríklad advokáti) nemajú povinnosť aktivácie elektronickej schránky, avšak do budúcna sa plánuje zriadiť povinná aktivácia aj pre takéto PO, najskôr však od 1. 7. 2018.

Fyzickým osobám a ani fyzickým osobám – podnikateľom sa schránky ex lege aktivovať nebudú.

Prihlásenie do elektronickej schránky PO

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny orgán. V prípade, že je štatutárnych orgánov viacero, prístup má každý z nich v rovnakom rozsahu.

Prihlásenie prebieha prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) a štatutárny orgán k tomu potrebuje občiansky preukaz s čipom (eID karta), bezpečnostný osobný kód (BOK), čítačku občianskeho preukazu a potrebné softvérové vybavenie.

Čo treba mať vybavené pre odosielanie elektronických podaní – FO/PO?

1. občiansky preukaz s elektronickým čipom – eID karta

- dá sa vybaviť na okresnom riaditeľstve Policajného zboru,

- aj zamestnanci orgánov verejnej moci musia mať na prístup do elektronickej schránky nový elektronický občiansky preukaz,

2. bezpečnostný osobný kód BOK

- potrebný na prihlásenie eID kartou (je možné ho získať spolu s eID kartou),

3. kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej len „KEP“)

- dá sa vytvoriť aj prostredníctvom eID karty, pokiaľ má eID karta platný kvalifikovaný certifikát uložený na jeho čipe, zároveň počítač by mal byť vybavený kontaktnou čítačkou čipových kariet, softvérové vybavenie pre občiansky preukaz, ale aj pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu,

- nahrádza vlastnoručný podpis,

4. čítačku kariet

- je možné ju získať spolu s eID kartou,

5. nevyhnutný softvér

- aplikácia eID klient, ovládače k čítačke kariet, aplikácia pre KEP.

Podrobné návody sú zverejnené aj na stránke statutar.sk alebo vo videonávodoch na stránke slovensko.sk

Článok je uvedený v skrátenej verzii, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci

 

K téme pozri aj aktualizovaný komentár k zákonu č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.

Výňatky z komentára:

Zriadenie elektronickej schránky

Elektronická schránka sa zriaďuje bezodplatne bez ohľadu na skutočnosť, či sa elektronická schránka zriaďuje povinne zo zákona alebo na základe žiadosti. Pre každé právne postavenie subjektu (subjekt môže vystupovať buď ako orgán verejnej moci, alebo ako právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo ako podnikateľ či subjekt medzinárodného práva) sa elektronická schránka zriaďuje osobitne, pričom pre každé právne postavenie je možné zriadiť iba jednu elektronickú schránku. Ak napríklad pôjde o fyzickú osobu – exekútora, bude mať zriadené tri schránky – pre fyzickú osobu, pre podnikateľa a pre orgán verejnej moci.

Úrad vlády SR zriadi elektronickú schránku povinne:

1. pre všetky orgány verejnej moci, právnické osoby a zapísané organizačné zložky bezodkladne po tom, ako sa dozvie o ich vzniku.

Pri zriaďovaní elektronických schránok orgánom verejnej moci bude zaujímavé sledovať, komu napokon Úrad vlády SR elektronickú schránku zriadi. Ako problematický sa v tejto veci javí samotný pojem orgánu verejnej moci. Orgán verejnej moci nemá v slovenskom právnom poriadku legálnu definíciu a neexistuje taxatívny výpočet orgánov verejnej moci. Verejnú moc, ako aj orgán verejnej moci pojmologicky vymedzil až Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v uznesení (prvého senátu) zo dňa 9. júna 1992 sp. zn. I. ÚS 191/92http://www.concourt.sk/Zbierka/1992/3_92s.pdf. Verejnú moc vymedzil ako takú moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu.

Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môžu vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie, či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci, je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.

2. pre fyzické osoby – podnikateľov, bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby (t. j. zápisom osoby do ustanovenej evidencie),

3. pre každú fyzickú osobu – nepodnikateľa, ktorá je občanom Slovenskej republiky, a to v deň, keď fyzická osoba dosiahne 18. rok veku.

Úrad vlády SR zriaďuje elektronické schránky aj na základe žiadosti, a to pre tieto subjekty:

  • pre subjekt medzinárodného práva,
  • pre právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
  • pre fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a nemá ani miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
  • pre toho, o kom to ustanoví osobitný predpis,
  • pre všetky subjekty, ktorým je povinný zriadiť elektronickú schránku, a to po tom, ako im bola elektronická schránka zrušená v dôsledku deaktivácie a uplynutia doby na zrušenie schránky po deaktivácii schránky (ak pominuli dôvody na jej deaktiváciu).

Podrobnosti o elektronických schránkach sú uvedené v Používateľskej príručke k elektronickým schránkam https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/ES_pouzivatelska_prirucka.pdf.

Ak má orgán verejnej moci organizačnú zložku alebo ak má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti organizáciu bez právnej subjektivity, ktorá plní úlohy podľa osobitných predpisov a je odôvodnené, aby na účely elektronického doručovania mala zriadenú samostatnú elektronickú schránku, zriadi Úrad vlády SR pre tento subjekt samostatnú elektronickú schránku. O jej zriadenie musí požiadať orgán verejnej moci ako nadriadený subjekt a žiadosť sa podáva prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. V tomto prípade zákon ustanovuje výnimku a tieto subjekty nie sú zároveň aj majiteľmi elektronických schránok; oprávnenia majiteľa vykonáva orgán verejnej moci ako nadriadený subjekt, na žiadosť ktorého bola schránka zriadená.

§ 13

Aktivácia a prístup do elektronickej schránky

Ustanovenie § 13 upravuje aktiváciu a prístup do elektronickej schránky. Aktiváciou elektronickej schránky je proces, ktorým sa umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona a ktorý začína úkonom správcu modulu elektronických schránok a končí prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok. Následne, po aktivácii elektronickej schránky, je možné ju využívať na elektronické doručovanie podľa zákona o e-Governmente.

Aktivácia elektronickej schránky 

  • ak ide o elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky,  aktivácia elektronickej schránky bude proces, ktorý začína úkonom na strane správcu modulu elektronických schránok a končí prvým prihlásením sa oprávnenej osoby do elektronickej schránky, alebo desiatym dňom od vykonania prvého úkonu aktivácie – teda desiatym dňom od zriadenia schránky. V momente, keď sa oprávnená osoba do schránky prvýkrát prihlási, resp. keď uplynie desiaty deň, je proces aktivácie ukončený a do schránky je možné elektronicky doručovať. 
    Pôvodná právna úprava stanovovala, že elektronická schránka orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky sa aktivuje automaticky s jej zriadením. To však spôsobovalo vnútorné organizačné problémy na strane orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, nakoľko napríklad pri právnických osobách sa elektronická schránka automaticky aktivovala spoločne s jej zriadením (čo mohol byť aj deň vzniku právnickej osoby). Nová právna úprava, ktorá definuje aktiváciu ako vyššie popísaný proces umožňuje pri zriaďovaní a vzniku spoločnosti, či občianskeho združenia, priestor pre štatutárov aj na zabezpečenie vnútorných procesov, spojených s elektronickým doručovaním.
  • vo všetkých ostatných prípadoch na žiadosť majiteľa elektronickej schránky. Pri fyzických osobách je používanie elektronickej schránky pre procesy elektronického doručovania dobrovoľné. Žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky sa podáva prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky a aktivácia sa vykoná buď ku dňu uvedenému v žiadosti, alebo najneskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky.

Prístup k elektronickej schránke

Pokiaľ ide o prístup k elektronickej schránke, zákon v § 13 odsek 4 pomerne podrobne vymedzuje, kto má oprávnenie prístupu k elektronickej schránke a kto ňou môže disponovať. Oprávnenou osobou na prístup do elektronickej schránky a disponovanie s ňou je jej majiteľ a osoba, ktorú na to oprávnil majiteľ elektronickej schránky – avšak iba v rozsahu udelených oprávnení. Udelenie oprávnenia pre prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je právny úkon držiteľa elektronickej schránky, ktorým identifikuje oprávnenú osobu a určí rozsah oprávnení. Vykonať tento úkon je možné prostredníctvom funkcie elektronickej schránky elektronickým dokumentom, ktorý autorizoval majiteľ elektronickej schránky, ktorý doručí Úradu vlády SR.

Prístup do elektronickej schránky je určený pre oprávnené osoby po autentifikácii, t. j. po použití identifikátora osoby v spojení s autentifikátorom alebo po použití autentifikačného certifikátu podľa § 22aa zákona o eGovernmente, ktoré boli pridelené alebo vydané osobe, ktorá je pre prístup a disponovanie s elektronickou schránkou oprávnená. Ich použitie je upravené v § 22a zákona o eGovernmente. Môže nastať situácia, že konkrétna osoba má právo na prístup a disponovanie do viacerých elektronických schránok. Takáto osoba musí mať po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým má takéto oprávnenie.

Zákon výslovne upravuje, kto má oprávnenie prístupu k elektronickej schránke a kto ňou môže disponovať.

§ 60e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2016

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 31. decembra 2016 sa stanovuje, aby ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa vzťahovali aj na aktiváciu elektronickej schránky, ktorá nebola aktivovaná do 31. decembra 2016. Ak ide o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a o zapísané organizačné zložky, ktoré k 31. decembru 2016 nemajú aktivovanú elektronickú schránku, alebo ktorým je zriadená elektronická schránka v období od 31. decembra 2016 do 20. júna 2017, lehota na skončenie aktivácie ich elektronickej schránky podľa § 13 ods. 1 písm. a) uplynie 30. júna 2017; skončenie aktivácie prvým prístupom do elektronickej schránky podľa § 13 ods. 1 písm. a) tým nie je dotknuté.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.