GDPR: Použitie fotografií a videí na marketingové účely

Osobitosti súhlasu, tzv. konkludentný súhlas a jeho slabé miesta.

Autori: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Dátum publikácie: 20. 9. 2018tt_retaz.jpg

V tomto článku rozoberieme osobitný účel spracúvania osobných údajov, ktorým je súhlas s ich použitím na marketingové účely. Zameriame sa najmä na právny titul získavania osobných údajov a ich následného použitia, dĺžku doby, počas ktorej je optimálne nastaviť ich spracúvanie, možné riziká, ktoré pre vás v prípade marketingových kampaní plynú a zameriame sa aj na fotenie zamestnancov alebo účastníkov vami organizovaných podujatí, ktorých fotografie alebo audiovizuálne záznamy budete chcieť použiť na propagáciu vašej firmy. Položte si teda úvodnú otázku: Je vhodné, aby som riešil spracúvanie osobných údajov na účely môjho marketingu prostredníctvom súhlasu dotknutej osoby?

 

V príspevku s názvom GDPR: Rozmer osobných údajov, o ktorom ste nevedeli ste mali možnosť dozvedieť sa, že akákoľvek informácia súvisiaca s konkrétnou osobou môže byť osobným údajom, a to najmä za predpokladu, že túto informáciu viete „spárovať“ s fyzickou osobou, ktorá je presne identifikovaná alebo identifikovateľná prostredníctvom iných údajov, ktoré o nej máte. Teda v prípade osobných údajov nehovoríme len o notoricky známych údajoch z občianskeho preukazu, ale hovoríme o informáciách, ktoré daná osoba vytvorila (napr. záznamy o správaní, resp. tzv. behaviorálne informácie) alebo s ňou priamo či nepriamo súvisia. Túto tézu bude potrebné použiť aj v prípade marketingových aktivít, ktoré vaša firma vykonáva alebo ich vykonáva prostredníctvom na to splnomocnených osôb, resp. subjektov, akými sú napríklad distribučné internetové služby na zasielanie newsletteru, fotografií, firmy na organizáciu eventov alebo „filmári“.

Skôr, ako prejdeme k otázkam spracúvania osobných údajov na marketingové účely, je potrebné poznamenať, že subjektom spracúvania osobných údajov je každý subjekt, ktorý tieto spracovateľské operácie vykonáva. Teda je ním tak „fotograf“, ako aj firma, ktorá si ho najala. Až v závislosti od ich zmluvného postavenia bude potrebné posudzovať, akú „spracovateľskú rolu“ daný subjekt hrá. Teda „fotograf“ v prípade, že je najatý, môže byť v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov. Môže byť však aj v pozícii prevádzkovateľa, v prípade, že je fotografom napríklad interný zamestnanec firmy, ktorý bol poverený fotením firemnej akcie. Ak však fotograf sám stanoví účel spracúvania osobných údajov, teda sa napríklad rozhodne, že bude robiť fotky aj s cieľom odprezentovania svojich profesionálnych schopností, a to s tým, že tieto fotky následne uverejní napríklad na svojej webovej stránke ako názorné príklady svojej práce, tak v tomto prípade môže byť popri pozícii sprostredkovateľa osobných údajov voči firme, ktorá si ho najala (prevádzkovateľ osobných údajov), aj v samostatnej pozícii prevádzkovateľa osobných údajov, pretože si spracoval a uverejnil tieto fotografie s cieľom svojej vlastnej propagácie. A to platí najmä v prípade, ak koná sám a vo vlastnom mene, napríklad ako živnostník alebo iný podnikateľ.

Uvedeným vzťahom sa však v tomto článku nebudeme venovať, keďže ide o kategorické prípady vzťahu prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a príjemca osobných údajov a pod.

Zameriame sa však na otázky spracúvania osobných údajov z hľadiska účelu spracovania a právnych následkov, ktoré s tým súvisia.

Fotografovanie na zamestnaneckých a verejných podujatiach

Ako prvej otázke sa budeme venovať fotografovaniu na zamestnaneckých a verejných podujatiach. Vytváranie fotografií a audiovizuálnych záznamov predstavuje tak ako získavanie a spracúvanie informácií o fyzických osobách v textovej podobe tiež spracúvanie osobných údajov. Teda na spracovanie osobných údajov v podobe fotografií bude potrebné mať tiež právny základ. Ako najvhodnejšie riešenie sa v tomto prípade núka zabezpečenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na daný účel. Skôr, ako prejdeme k realizácii tohto inštitútu, je potrebné upozorniť ešte na jeden inštitút, ktorý s vyhotovovaním fotografií súvisí.

Nielen ochrana osobných údajov, ale aj ochrana osobnosti

Samotná podobizeň človeka a jej zaznamenanie nesúvisí len so samotnou reguláciou ochrany osobných údajov, ale aj s ochranou osobnosti, ktorá je upravená v ustanoveniach § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zaznamenaním fyzickej osoby totiž zasahujete aj do jej osobnosti, najmä života, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, jej mena alebo dobrej povesti a prejavov osobnej povahy, teda znakov, ktoré fyzickú osobu definujú a vyjadrujú jej postavenie v spoločnosti. Súčasne Občiansky zákonník ustanovuje, že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Jedinou výnimkou je tzv. úradná a spravodajská licencia.

  

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku


ODPORÚČAME: 

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.