Podrobnejšie informácie k počítaniu úrokov z omeškania

Dátum publikácie: 15. 1. 2015Prehľad sadzieb zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy

 
sadzba zákonných úrokov z omeškaniaplatná odplatná do
8,05 % #1. 1. 2015 
9,05 % #10. 9. 201431. 12. 2014
9,15 % #11. 6. 20149. 9. 2014
9,25 % #13. 11. 201310. 6. 2014
9,5 % p. a. #8. 5. 201312. 11. 2013
9,75 % p. a. #1. 2. 20137. 5. 2013
8,75 % p. a. *11. 7. 201231. 1. 2013
9 % p. a. *14. 12. 201110. 7. 2012
9,25 % p. a. *9. 11. 201113. 12. 2011
9,50 % p. a. *13. 7. 20118. 11. 2011
9,25 % p. a. *13. 4. 201112. 7. 2011
9 % p. a. *13. 5. 200912. 4. 2011
9,25 % p. a. *8. 4. 200912. 5. 2009
9,5 % p. a. *11. 3. 20097. 4. 2009
10 % p. a. *21. 1. 200910. 3. 2009
10,5 % p. a. *15. 1. 200920. 1. 2009
12,5 % p. a. **1. 1. 200914. 1. 2009

 

Vysvetlivky:

*)Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z. s odkazom na výšku úrokov z omeškania podľa predpisov občianskeho práva, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.
**)Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
#)Sadzba úrokov z omeškania k § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka určená podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. v príslušnom znení

 

(Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku)

Prehľad sadzieb zákonných úrokov z omeškania pre občianskoprávne vzťahy

sadzba zákonných úrokov z omeškaniaplatná odplatná do
5,15 % p. a.11. 6. 2014 
5,25 % p. a.13. 11. 201310. 6. 2014
5,5 % p. a. 8. 5. 201312. 11. 2013
5,75 % p. a. 1. 2. 20137. 5. 2013
8,75 % p. a. 11. 7. 201231. 1. 2013
9 % p. a. 14. 12. 201110. 7. 2012
9,25 % p. a. 9. 11. 201113. 12. 2011
9,50 % p. a. 13. 7. 20118. 11. 2011
9,25 % p. a. 13. 4. 201112. 7. 2011
9 % p. a. 13. 5. 200912. 4. 2011
9,25 % p. a. 8. 4. 200912. 5. 2009
9,5 % p. a. 11. 3. 20097. 4. 2009
10 % p. a. 21. 1. 200910. 3. 2009
10,5 % p. a. 15. 1. 200920. 1. 2009
 1. 1. 200914. 1. 2009

 

Podrobnejšie informácie k počítaniu úrokov z omeškania

Zákonná výška úroku z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch a obchodnoprávnych vzťahoch

S účinnosťou od 1. 2. 2013 sa podstatným spôsobom zmenila zákonná výška úroku z omeškania, keďže sa opätovne zaviedol samostatný režim výšky sadzby úroku z omeškania pre oblasť občianskoprávnym vzťahov (novela nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z.) a pre oblasť obchodnoprávnych vzťahov (nové nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z.).

Občiansky zákonník

Výška úrokov z omeškania pre oblasť občianskoprávnych záväzkových vzťahov je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak však záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.

Obchodný zákonník

Výška úrokov z omeškania pre záväzky, ktoré podliehajú režimu Obchodného zákonníka sa vypočíta ako súčet základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku a deviatich percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Namiesto úrokov z omeškania podľa tejto sadzby určenej (sadzba ECB + 9 %) môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Tento spôsob výpočtu je zložitejší, keďže vyžaduje, aby sa výška úroku z omeškania prehodnocovala v každom kalendárnom polroku trvajúceho omeškania. Ak veriteľ začne požadovať úroky z omeškania určené po kalendárnych polrokoch, musí použiť tento spôsob určenia úrokov z omeškania počas celej doby omeškania.

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov občianskeho práva účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.

Právna úprava výpočtu zákonnej výšky úroku z omeškania sa v priebehu posledných 10 rokov opakovane menila. Keďže všetky záväzkové vzťahy vzniknuté do konca januára 2013 sa spravujú právnymi predpismi platnými do 31. 1. 2013 (a to aj po 1. 2. 2013), je potrebné venovať pozornosť i predchádzajúcej úprave, keďže pre niektoré právne vzťahy môže byť stále aktuálna.

Rekapitulácia výšky zákonného úroku z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch

Pre oblasť občianskych záväzkových vzťahoch sú rozhodné tri časové pásma:

do 31. 12. 2008 – výška úrokov z omeškania sa určila ako dvojnásobok diskontnej sadzby (neskôr tzv. základná úroková sadzba NBS) určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2013 – výška úrokov z omeškania bola o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (tzv. hlavné refinančné operácie) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka. Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009, výška úrokov z omeškania sa riadila podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008.
od 1. 2. 2013 – výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Rekapitulácia výšky zákonného úroku z omeškania v obchodnoprávnych záväzkových vzťahoch

Pre oblasť obchodných záväzkových vzťahoch je rozhodných týchto päť časových pásiem:

do 31. 1. 2004 – ak bol dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti a nebola dohodnutá sadzba úrokov z omeškania, bol dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania o 1 % vyššie, než bola úroková sadzba určená podľa § 502 ObchZ, (tzn. 1 % nad obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytovali banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy).
do 31. 12. 2008 – ak bol dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, bol povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10 % vyššie, než bola základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.
od 1. 1. 2009 do 14. 1. 2009 – ak bol dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, bol povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10 % vyššie, než bola základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.
Úprava úrokových sadzieb v obchodnoprávnych vzťahoch od 15. januára 2009
V období od 15. 01. 2009 sa používajú tri spôsoby určenia úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch.
od 15. 1. 2009 do 31. 1. 2013 – ak k omeškaniu dlžníka došlo v tomto období, použije sa na výpočet sadzby úrokov z omeškania úprava obsiahnutá v predpisoch občianskeho práva – § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. Táto úprava ja v zásade totožná so súčasnou úpravou v obchodnoprávnych vzťahoch, avšak zvýšenie základnej úrokovej sadzby ECB je nižšie – osem, resp. sedem percentuálnych bodov.
Rozdielne je tiež kritérium použitia jednotlivých variant výpočtu. Ustanovenie § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. priamo uvádza, že pohyblivá sadzba sa použije, ak je to pre veriteľa výhodnejšie.
od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014 – ak k omeškaniu dlžníka došlo v tomto období, primárne sa použije výpočet úrokov podľa fixnej sadzby, ale veriteľ si môže zvoliť aj výpočet podľa pohyblivej sadzby.
od 1. 1. 2015 – ak k omeškaniu dlžníka dôjde v tomto období, primárne sa použije výpočet úrokov podľa pohyblivej sadzby, ale veriteľ si môže zvoliť aj výpočet podľa fixnej sadzby.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.