Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v prechodnom období

Prechodné ustanovenia zabezpečujú verifikáciu konečného užívateľa výhod aj v prípadoch zmluvných vzťahov, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona a trvajú aj po jeho účinnosti.

Dátum publikácie: 19. 5. 20171. Úvod do problematiky

  • Nová právna úprava

Zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov VS“) sa zaviedol register partnerov verejného sektora s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát (resp. subjekty verejnej správy a verejného práva) do právnych vzťahov, v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie z verejných zdrojov vrátane predaja majetku štátu.

Právna úprava registra konečných užívateľov výhod platná do nadobudnutia účinnosti zákona o registri partnerov VS bola pôvodne osobitným zákonom, ktorým je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) limitovaná výlučne na procesy spojené s verejným obstarávaním, aj keď nakladanie s verejnými zdrojmi pri verejnom obstarávaní predstavuje len cca 20% výdavkov sektora verejnej správy. Register zriadený zákonom o registri partnerov VS nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Súčasná právna úprava tohto registra v zákone o registri partnerov VS má plošný charakter, čo je pomerne rozsiahleho prístupu k verejným zdrojom. Pôvodná právna úprava registra podľa zákona o verejnom obstarávaní v predchádzajúcich rokoch neriešila dostatočne identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorá bola založená na čestnom vyhlásení. Zákon o registri partnerov VS upustil od uvedeného spôsobu identifikácie konečného užívateľa výhod a zaviedol sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.

Proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy (§ 22 ods. 2 a ods. 3 zákona o registri partnerov VS) musia absolvovať všetky subjekty, ktoré boli zapísané v pôvodnom registri podľa zákona o verejnom obstarávaní a to v lehote do 31. júla 2017.

  • Filozofia novej právnej úpravy

Zmenila sa aj filozofia zákona. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá spĺňa zákonom ustanovené definície (vymedzené znaky) a ktorá prijíma verejné zdroje vrátane majetku nad limit ustanovený zákonom o registri partnerov VS. Prístup k verejným zdrojom je podmienený zápisom v registri partnerov VS a v tomto registri sú evidovaní nielen koneční užívatelia výhod ale i oprávnené osoby spoluzodpovedné za zapísané údaje. Zachováva sa verejná prístupnosť a tým aj verejná kontrola nového registra (register partnerov verejného sektora je verejne dostupný každému). Pridanou hodnotou je nové vymedzenie konečného užívateľ výhod – je ním fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo vykonáva kontrolu nad klientom, alebo fyzická osoba, v prospech ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva.

Na rozdiel od pôvodnej právnej úpravy registra konečných užívateľov výhod v zákone o verejnom obstarávaní podkladom zápisu do registra partnerov VS nie je čestné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod, ale uplatňuje sa procedúra identifikácie konečného užívateľa výhod. Prínosom je, že za identifikáciu konečného užívateľa výhod okrem partnera verejného sektora zodpovedá aj oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor, daňový poradca), ktorá je povinná postupovať s „odbornou starostlivosťou“. V aplikačnej praxi sa nebude realizovať len prvotná identifikácia konečného užívateľa výhod, ale aj tzv. následná identifikácia v prípadoch, keď nastane verifikačná udalosť.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v prechodnom období

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
  • 328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.