Osobné bankroty

Príspevok analyzuje ustanovenia právnej úpravy konkurzu a splátkového kalendára vrátane zrušenia oddlženia.

Autori: Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Dátum publikácie: 12. 5. 2017I. časť

Zmeny boli vykonané zákonom č. 377/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od. 1. marca 2017 (ďalej aj „novela“). Fyzické osoby majú možnosť sa zbaviť dlhov formou konkurzu alebo splátkového kalendára (ďalej aj „oddlžovacie konanie“).

Systematicky je to pokus o komplexnú právnu úpravu v štvrtej časti, ktorá nie je viazaná na ostatné časti ZoKR. I keď odkazov na ostatné časti zákona nie je veľa, predsa ich v novele nájdeme. Na druhej strane dochádza zbytočne k duplicitnej úprave tých istých inštitútov. Musíme konštatovať, že i napriek zákonným požiadavkám novela nie je pojmovo konzistentná s ostatnou časťou zákona. Zatiaľ teda dobrá správa o zlepšení kvality legislatívy, ktorú sme viacerí očakávali, ešte neprišla.Mazák, J. Zákon o tvorbe právnych predpisov: Blýska sa na lepšie časy? Bulletin slovenskej advokácie, 2016, č. 3.

1. Kategorizácia dlžníkov a spôsoby riešenie ich úpadku

Novela dôsledne rozlišuje formy riešenia úpadku podľa druhu dlžníckych subjektov a v závislosti na ich právnom statuse.

Právnické osoby. Úpadok právnických osôb je možné riešiť len „klasickým“ konkurzným konaním (ďalej aj „likvidačný konkurz“) podľa druhej časti ZoKR v takej podobe, ako ho poznáme doteraz. Ak je právnická osoba podnikateľom, jej úpadok alebo hroziaci úpadok je možné riešiť aj formou reštrukturalizácie podľa tretej časti ZoKR. Aktívnu vecnú legitimáciu na podanie návrhu na vyhlásenie likvidačného konkurzu má sám dlžník buď z dôvodu predĺženia alebo platobnej neschopnosti a veriteľ z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka. Reštrukturalizačné konanie môže aktivovať dlžník a veriteľ len so súhlasom dlžníka.

Fyzické osoby. Riešenie úpadku fyzických osôb upravuje novela v závislosti od ich právneho statusu, podľa toho, či ide o podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom.

U dlžníka - fyzickej osoby podnikateľa je úpadok možné riešiť aj konkurzom podľa druhej časti zákona, ale len na základe návrhu veriteľa z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka. Dlžník má možnosť predísť takému konaniu tým, že skôr podá návrh na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti ZoKR (ďalej len „oddlžovací konkurz“) alebo na určenie splátkového kalendára a vstúpi tak do oddlžovacieho konania. Pokiaľ veriteľ podá návrh na vyhlásenie likvidačného konkurzu proti dlžníkovi - fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom ako prvý, dlžník môže zabrániť pokračovaniu tohto konania tým, že sám podá návrh na oddlžovacie konanie podľa štvrtej časti ZoKR (návrh na oddlžovací konkurz alebo určenie splátkového kalendára). Dlžník môže podať takýto návrh len do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu. V dôsledku podaného dlžníckeho návrhu na oddlžovacie konanie sa konkurzné konanie o vyhlásenie likvidačného konkurzu, začaté na základe veriteľského návrhu, ex lege prerušuje. Ak súd nevyhovie dlžníckemu návrhu na oddlžovacie konanie, v prerušenom konkurznom konaní sa pokračuje podľa druhej časti ZoKR (likvidačný konkurz). Pokiaľ by dlžník opakovane podal návrh na oddlžovacie konanie, súd na takýto návrh neprihliada a o návrhu nerozhoduje. Procesný potup súdu sa prejaví konaním v likvidačnom konkurze. Ak súd dlžníckemu návrhu na oddlžovacie konanie vyhovie, konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie likvidačného konkurzu sa ex lege zastavuje (§ 16 ods. 4).

Dlžník - fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom je oprávnená podať návrh na oddlžovacie konanie buď formu návrhu na vyhlásenie oddlžovacieho konkurzu na jeho majetok alebo na určenie splátkového kalendára. Pretože aktívnu vecnú legitimáciu má len dlžník a návrh na vyhlásenie likvidačného konkurzu proti dlžníkovi - fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom nie je možné podať podľa druhej časti, veriteľ nemá aktívnu vecnú legitimáciu na podanie návrhu na vyhlásenie oddlžovacieho konkurzu (rovnako ani na určenie splátkového kalendára), čo nepovažujeme za správne. Veriteľ si teda môže vymáhať pohľadávky voči fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom len v exekučnom alebo inom obdobnom vykonávacom konaní.

2. Oddlžovacie konanie formou konkurzu

2.1 Návrh na vyhlásenie konkurzu

Aktívnu vecnú legitimáciu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu má len dlžník - fyzická osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je podnikateľom, resp. ním v minulosti bol. Dlžník má právo voľby, ohľadne formy oddlžovacieho konania. Môže požiadať o vyhlásenie oddlžovacieho konkurzu na svoj majetok alebo môže žiadať o určenie splátkového kalendára. Voľba na riešenie jeho úpadku - platobnej neschopnosti bude závisieť od jeho majetkových pomerov, pričom musí najmä zhodnotiť skutočnosť, či spĺňa podmienky na určenie splátkového kalendára. Tieto informácie by mal dlžník získať aj v rámci nárokovateľnej právnej pomoci.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Osobné bankroty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.