Oprava poškodeného vozidla

Určenie výšky náhrady škody.

Dátum publikácie: 20. 1. 2015Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 3118/2012 zo dňa 23. 10. 2014 sa zaoberá určením výšky náhrady škody pri poškodení vozidla s ohľadom na prax, ktorá rieši škodu na vozidle najčastejšie opravou vozidla.

V prípade, ak sa poškodené motorové vozidlo nechá opraviť, môže sa výška škody vyčísliť cenou opravy skladajúcej sa z ceny práce a z ceny náhradných dielov. Od čiastky vynaloženej na opravu vozidla sa však musí odpočítať čiastka zodpovedajúca zhodnoteniu vozidla v dôsledku opravy oproti pôvodnému stavu vozidla pred jeho poškodením (inak by poškodenému vzniklo bezdôvodné obohatenie). Najvyšší súd ČR však upozorňuje, že zhodnotenie poškodeného vozidla opravou z právneho hľadiska nastáva len vtedy, ak dôjde opravou aj ku zvýšeniu jeho obvyklej (trhovej) ceny oproti jeho trhovej cene pred poškodením. K zhodnoteniu však naopak nedôjde, pokiaľ opravou dôjde len k tzv. technickému zhodnoteniu vozidla, pretože zvýšenie technickej hodnoty veci nemusí nutne znamenať aj navýšenie obvyklej ceny veci.

Z uvedených dôvodov môže byť ako výška škody stanovená plná výška ceny opravy, ak ani po jej realizácii nedosiahla celková trhová cena vozidla svoju výšku, ktorú mala pred škodnou udalosťou.

Naproti tomu Najvyšší súd ČR výslovne uvádza, že nevidí priestor pre odškodnenie rozdielu vzniknutého tým, že ani s použitím úplne nového dielu sa po realizovanej oprave hodnota vozidla nedostane na pôvodnú trhovú hodnotu. Tento rozdiel býva označovaný rôzne, najčastejšie ako obchodné znehodnotenie alebo náhrada za zníženú predajnosť a vychádza z úvahy o zníženej predajnosti vozidla po oprave. Ak totiž platí, že výšku peňažnej náhrady, ktorá vyjadruje náklady na uvedenie veci do pôvodného stavu, je potrebné zistiť a stanoviť objektívne a nezávisle na okolnostiach nesúvisiacich so škodnou udalosťou, potom škodcovi nemôže byť na prospech alebo na ťarchu spôsob, ktorým poškodený vyriešil následky škodnej udalosti (t. j. skutočnosť, že sa poškodený rozhodol pre opravu a nie pre náhradu, vyjadrujúcu rozdiel hodnôt vozidla pred poškodením a po poškodení).

Právna veta: Poškodený má v prvom rade právo na náhradu škody zodpovedajúcej rozdielu medzi obvyklou (trhovou) cenou vozidla pred poškodením a cenou vozidla v poškodenom stave. Ak sa rozhodne pre opravu, založí mu to právo výberu požadovať škodu vyčíslenú druhým spôsobom, totiž hodnotou opravy, avšak s prípadným odpočítaním zhodnotenia, pokiaľ k nemu dôjde. Kombinovať oba prístupy tak, že k cene opravy sa ešte pripočíta rozdiel medzi pôvodnou hodnotu vozidla a jeho hodnotou po oprave, však už znamená prihliadať na skutočnosti so škodnou udalosťou nesúvisiacimi. Ak totiž cena opravy zodpovedá tomu, že vozidlo bolo uvedené do predchádzajúceho stavu z hľadiska jeho funkčných kvalít, nemôžu sa do výšky náhrady nad rámec toho premietať špecifiká tvorby cien na trhu ojazdených vozidiel.

Celý text rozhodnutia sp. zn. 25 Cdo 3118/2012  

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.