Odklady a predĺženia aktuálnych zákonných termínov

V súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s opatreniami proti hrozbe šírenia koronavírusu štát pristúpil k odkladu lehôt a zmenám pri plnení niektorých zákonných povinností.

Dátum publikácie: 20. 3. 2020tt_spendliky-v-kalendari

 1. Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky

20.03.2020

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

O dávku bude poistenec žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Preukaz o trvaní PN pri „koronových“ PN posiela lekár, pacient nemá žiadne povinnosti

20.03.2020

V súvislosti s veľkým množstvom lekármi vystavených dočasných PN a vyplácaných dávok nemocenské, ktoré súvisia s koronavírusom, začína byť aktuálna otázka Preukazu o trvaní PN (tzv. lístku na peniaze). Ide o potvrdenie skutočnosti, že dočasná PN prechádza aj do nasledujúceho mesiaca. Za normálnych okolností o takéto potvrdenie pacient musí požiadať ošetrujúceho lekára a následne ho doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. V prípade dočasných PN vystavených v súvislosti s koronavírusom pacient nemusí Sociálnej poisťovni takéto potvrdenie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne pošle lekár.

Ostatní pacienti, ktorí sú na dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvisia s koronavírusom, posielajú preukazy o trvaní PN sami štandardným postupom (poštou alebo do schránky na pobočke), teda nie prostredníctvom lekára.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že ak je poistenec práceneschopný len počas jedného kalendárneho mesiaca, napr. je na PN od 2. marca do 20. marca, takéto tlačivo do Sociálnej poisťovne nepotrebuje posielať.

Ukončenie OČR počas korona-krízy netreba hlásiť Sociálnej poisťovni

30.03.2020

Sociálna poisťovňa uvádza, že ak chce rodič kedykoľvek počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení ukončiť poberanie dávky ošetrovné a ísť napr. znova do práce, nemusí o tom špeciálne informovať Sociálnou poisťovňu. Stačí, ak na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom ošetroval, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval. Ošetrovné mu bude vyplatené len za tie konkrétne dni. V prípade, ak sa počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení rozhodne opätovne nastúpiť na OČR, nebude podávať novú žiadosť o ošetrovné, nakoľko Sociálna poisťovňa bude až do ukončenia krízovej situácie evidovať jeho prvú žiadosť o ošetrovné. Opätovne na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bude ošetrovať, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval. Ak počas niektorých mesiacov počas krízovej situácie vôbec neošetroval, keďže napr. bol v práci, čestné vyhlásenie nemusí poslať a dávka mu nebude vyplatená.

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Predĺženie termínu na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

17. 3. 2020

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020.  

Zamestnávatelia preukazujú plnenie povinného podielu na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré emailom alebo telefonicky poskytnú všetky informácie.

3. Finančná správa

Daň z príjmov

Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020. 
V prípade, že daňovník nepodá oznámenie o predĺžení lehoty, môže využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podá a daň zaplatí  do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusí daňovému úradu nijako oznamovať.

Uvedené je upravené v nariadení vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

Vďaka tomuto nariadeniu tak všetky právnické a fyzické osoby môžu podať daňové priznanie a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30. 06. 2020 bez toho, aby im hrozila nejaká sankcia. Avizovaný posun termínu podania daňového priznania sa tak dotkne všetkých daňovníkov, pričom lehota sa automaticky predĺži až do 30. 06. 2020.

Obdobný postup sa uplatní aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekári), ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a do 31.03. 2020 neodvedú zrazenú daň, ale ak svoju povinnosť splnia do náhradného termínu t. j. do 30. 06. 2020. 

Daň z pridanej hodnoty (týka sa aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH)

Zákon  momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobíte včas, odporúčame požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby  sa  žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.  

Samostatná podstránka venovaná téme koronavírus a jeho vplyvu na daňové povinnosti

Na stránke Koronavírus – opatrenia nájdete aj výber najčastejších otázok a odpovedí z Finančného riaditeľstva SR z oblasti dane z príjmov, DPH a ERP v súvislosti s mimoriadnou situáciou.

4. Ministerstvo financií predstavilo opatrenia v rámci „Lex korona“

31. 3. 2020 | MS SR
 
Posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie, či samosprávy. To je len časť z veľkého balíka opatrení pod názvom Lex korona. Je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom či malým a stredným firmám, zvládnuť náročné ekonomické obdobie spôsobené koronavírusom.

 daňovej oblasti zavádza Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, účtovných závierok, a posun termínov bude aj v prípade výročných správ. Cieľom ministerstva financií je čo najviac odbremeniť podnikateľov od povinností, ktoré môžu znamenať zvýšené finančné náklady a administratívnu záťaž.

Opatrenia zároveň prinášajú zastavenie daňových exekúcií a niektorých daňových kontrol, ktoré realizuje finančná správa. Jeden z návrhov tiež zabezpečí to, aby neziskové organizácie neprišli o darované 2% resp. 3% z dane z príjmu.

Ministerstvo financií myslí aj na malé a stredné podniky, ktorým rezort pomôže formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom poskytovaným zo strany Exportno-importnej banky SR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

„Ministerstvo financií robí všetko preto, aby sme pomohli živnostníkom a malým podnikom zvládnuť toto náročné obdobie. Ide o opatrenia, ktoré majú obmedziť zbytočné papierovačky a na druhej strane majú aspoň na čas ušetriť podnikateľom finančné prostriedky. Máme pripravené aj ďalšie opatrenia, ktoré predstavíme v najbližších dňoch,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger.

Opatrenia sa dotknú aj miest, obcí a vyšších územných celkov. Samosprávy budú môcť až do konca roka 2021 používať na svoje bežné výdavky aj financie z rezervných fondov, kapitálových príjmov a úverov. Cieľom je, aby samosprávy mohli financovať mimoriadne výdavky v súvislosti s koronavírusom, ale aj reagovať na výpadok vlastných daňových príjmov.

Daňová oblasť:

• Posunutie zákonných lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia a odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.

• Posun lehôt pre účtovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok a plnenia povinností pri vedení účtovníctva.

• Opatrenia pre tretí sektor aby sa dostali k asignovaným finančným prostriedkom (2% resp.3% zo zaplatenej dane).

• Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín.

• Neaktualizovanie zoznamov (počas pandémie) daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorý porušili svoje povinnosti.

• Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov (kontrola nadmerných odpočtov, vyrubovacie konanie o daňovom preplatku).

• Odloženie daňových exekúcií.

• Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania daňového priznania a platenia daní.

• Neplatenie správnych poplatkov za úkony, ktoré je potrebné vykonať v dôsledku pandémie.

• Zosúladenie doručovania s novými pravidlami pošty.

Finančný trh:

• Poskytnutie pomoci Ministerstva financií SR pre mikropodniky a malé a stredné podniky formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom poskytovaným pre tieto podniky zo strany Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. na udržanie ich prevádzky.

• Mimoriadne oprávnenia Národnej banky Slovenska pre prípad, že jej budú okolnosti súvisiace s obdobím pandémie brániť v riadnom plnení povinností  vyžadovaných osobitnými predpismi.

Rozpočtové pravidlá:

• V období pandémie sa umožňuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu všetkými poskytovateľmi podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a colných dlžníkov pred obdobím pandémie.

• V súvislosti s pandémiou sa v roku 2020 na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia vytvára legislatívny priestor pre vládu na prevzatie úveru aj nad rámec splnomocnenia ustanoveného v zákone o štátnom rozpočte.

• Umožňuje sa z dôvodu pandémie posunúť lehotu na použitie bežných výdavkov štátneho rozpočtu z minulého roku z 31.3. 2020 do dvoch mesiacov po skončení obdobia pandémie.

• Počas obdobia pandémie sa umožňuje uvoľniť reguláciu poskytovania preddavkov z verejných prostriedkov.

• Umožňuje sa v období pandémie prerušiť všetky správne konania vo vzťahu k porušeniu finančnej disciplíny.

• V období pandémie sa umožňuje  pre obce, ktoré hospodária v rozpočtovom provizóriu (prekročiť mesačný limit 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka s cieľom umožniť financovanie mimoriadnych výdavkov; poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti podľa vlastných VZN).

• V období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania. Cieľom opatrenia je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv na úhradu výdavkov v súvislosti s pandémiou a súčasne riešiť predpokladaný negatívny dopad pandémie na daňové príjmy samospráv, najmä príjmy z DPFO.

• Počas trvania pandémie sa umožňuje obciam, ktoré hospodária v ozdravnom režime alebo nútenej správe použiť na úhradu výdavkov vyvolaných pandémiou prostriedky aj nad rámec výdavkov ozdravného, resp. krízového rozpočtu.

• V roku 2020 sa umožňuje obciam a vyšším územným celkom vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok aj po 31. auguste.

• Počas trvania pandémie sa upúšťa zo strany subjektov územnej samosprávy dodržiavať lehoty (pri poskytovaní údajov do rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM rozpočet; dodržať lehoty spojené s vypracovaním a schválením svojich záverečných účtov a overovaním účtovnej závierky; dodržiavať lehoty ustanovené zákonom počas trvania ozdravného režimu alebo nútenej správy).

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Pre ďalšie informácie odporúčame aj oficiálnu stránku Koronavírus COVID 19 na Slovensku

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.