Oddlženie fyzickej osoby

Priebeh a účinky osobného bankrotu, úvahy z aplikačnej praxe.

Autori: Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Dátum publikácie: 7. 12. 2017Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu roka 2016 pripravilo zásadnú novelizáciu ZKR, ktorá úplne po novom upravuje nielen inštitút oddlženia, ale v širšom kontexte priniesla zmeny v konkurznom konaní vedenom na majetok fyzických osôb. Táto novelizácia bola vykonaná zákonom č. 377/2016 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2017. Za osem mesiacov od účinnosti predmetnej novely prax priniesla rôzne skúsenosti s jej aplikáciou. Cieľom tohto príspevku je zamyslenie sa nad predmetnou novelou, niektorými aspektami konaní podľa štvrtej časti ZRK práve z pohľadu aplikačných skúseností správcu. Pokiaľ sa v ďalšom texte uvádza časové určenie „doteraz“, „doterajšia právna úprava“ a podobne, myslí sa právna úprava účinná do 28. februára 2017. Ak sa v ďalšom texte používa pojem „oddlžovací konkurz“ myslí sa konkurz podľa štvrtej časti ZKR (§ 167 a nasl. ZKR). Pod pojmom „likvidačný konkurz“ sa v ďalšom texte má na mysli konkurz podľa druhej časti ZKR (§ 11 a nasl. ZKR). 

Na rozdiel od likvidačného konkurzu v oddlžovacom konkurze proces faktického začatia konkurzu nie je dvojstupňový. Samotné konanie na súde začína doručením návrhu súdu (§ 196 ZKR v spojení s § 156 CSP). Súd však nezačína konkurzné konanie osobitným uznesením. Ustanovenie §167a ods. 3 ZKR prakticky kopíruje ustanovenie § 23 ods. 1 ZKR, keď ustanovuje, že vyhlásením konkurzu sa začína konkurz a konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia (uznesenia) o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

Ustanovenie § 167b ods. 12 a § 167c ods. 2 ZKR prakticky tiež kopírujú ustanovenia § 44 ods. 1 až 3 ZKR. Znamená to, že vyhlásením konkurzu aj v týchto konaniach oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach tohto majetku prechádza na správcu. Právne úkony úpadcu urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči jeho veriteľom neúčinné, ale ich platnosť tým nie je dotknutá. Pohľadávky podliehajúce konkurzu sú ich dlžníci povinní plniť správcovi, inak ich záväzky nezanikajú, ibaže sa toto plnenie dostane správcovi.

Zásadné rozdiely medzi likvidačným konkurzom a oddlžovacím konkurzom sú vo vymedzení majetku, ktorý podlieha konkurzu.

Konkurzná podstata

V oddlžovacom konkurze podlieha konkurzu v prvom rade majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu a tiež majetok získaný správou a speňažením tohto majetku.

Majetok, ktorý dlžník nadobudol po vyhlásení konkurzu podlieha konkurzu len v prípade, že ide o majetok, ktorý dlžník nadobudol v dôsledku splnenia povinnosti správcom po vyhlásení konkurzu podľa § 45a ZKR. Ustanovenie § 45a ZKR sa týka kúpnych zmlúv uzavretých dlžníkom pred vyhlásením konkurzu a obsahujúcich výhradu vlastníctva alebo zmlúv o finančnom leasingu. Splnenie povinnosti správcu na ktoré odkazuje ustanovenie §167h ods. 2 ZKR, sa môže predovšetkým týkať kúpnych zmlúv na základe, ktorých dlžník prevzal vec s výhradou vlastníctva bez toho, aby k nej nadobudol vlastnícke právo, teda nadobudnutie vlastníckeho práva je viazané na zaplatenie celej dohodnutej kúpnej ceny. Ak teda dlžník takúto zmluvu uzatvoril pred vyhlásením konkurzu, predávajúci sa nemôže po vyhlásení konkurzu domáhať vrátenia veci z titulu svojho vlastníckeho práva, ak správca splní povinností podľa zmluvy, teda zaplatí celú, doteraz nezaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Právo voľby je teda na správcovi. Správca musí s odbornou starostlivosťou posúdiť, aký postup bude pre podstatu výhodnejší – či zaplatiť kúpnu cenu a následne vec v konkurze speňažovať alebo vec vydať predávajúcemu. Nutnou podmienkou pre rozhodovanie správcu o postupe je to, že dlžník má vec u seba, to znamená vec je v dispozičnej sfére dlžníka.

 

Článok je krátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Inštitút oddlženia fyzickej osoby a úvahy o jeho aplikácii v praxi po zásadnej novelizácii v roku 2017 1 časť

1. Platobná neschopnosť fyzickej osoby
2. Konkurz na fyzickú osobu
3. Oddlženie
4. Kategórie pohľadávok
5. Návrh na vyhlásenie oddlžovacieho konkurzu
6. Poctivý zámer
7. Postavenie správcu
8. Účinky vyhlásenia konkurzu

 
 

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.