Obchodný register – nové oznamovacie povinnosti k 30. 9.2021

Blíži sa termín na splnenie povinnosti potvrdiť zapísané údaje vzťahujúca sa k organizačným zložkám a zahraničným právnickým osobám. Povinnosť doplnenia novozapisovaných identifikačných údajov najneskôr do 30. 9. 2022.

Autori: JUDr. Zuzana Bartová
Dátum publikácie: 6. 9. 2021tt_vyplnanie-tlaciva

Nová povinnosť vzťahujúca sa na slovenské i zahraničné právnické osoby, ktoré zriadili na území SR organizačnú zložku podniku alebo tu umiestnili svoj podnik (zahraničná právnická osoba)

S účinnosťou od 1. 10. 2020 sa zavádza nová povinnosť vzťahujúca sa na slovenské i zahraničné právnické osoby, ktoré zriadili na území Slovenskej republiky organizačnú zložku podniku alebo tu umiestnili svoj podnik (zahraničná právnická osoba), spočívajúca v povinnosti podať návrh na zápis, ktorým budú potvrdené zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Túto povinnosť si musia splniť fyzické osoby konajúce v mene slovenskej alebo zahraničnej právnickej osoby, ktoré organizačnú zložku podniku (podnik) zriadili, a to najneskôr do 30. 9. 2021. Návrh sú povinné podať elektronickými prostriedkami na elektronickom formulári, ktorý je určený vyhláškou MS SR č. 24/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri. Ide o osobitný druh návrhu, ktorého účelom je verifikácia stavu zápisu v obchodnom registri. K návrhu sa neprikladajú listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré tvoria obsah zápisu a konanie o ňom nepodlieha poplatkovej povinnosti. V prípade, ak si zriaďovatelia organizačných zložiek podnikov svoju povinnosť nesplnia v zákonom stanovenej lehote, registrový súd organizačné zložky ich podnikov alebo podniky zapísané v obchodnom registri vymaže z obchodného registra.

Povinnosť doplnenia novozapisovaných identifikačných údajov

Povinnosť doplnenia novozapisovaných identifikačných údajov pri osobách spoločníkov, štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristov, členov dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré upravuje § 2 ZOR (predovšetkým rodné čísla pri fyzických osobách a identifikačné čísla pri právnických osobách), zaťažuje fyzické osoby konajúce v mene zapísanej právnickej osoby. Túto povinnosť si musia splniť spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však v lehote podľa odseku 10. (najneskôr do 30. 9. 2022). Ak najbližší návrh nebude obsahovať doplnenie novozapisovaných identifikačných údajov, registrový súd vyzve navrhovateľa na odstránenie tohto nedostatku. 

Komentár je uvedený v skrátenom znení. Jeho celé znenie článku nájdete v produkte EPI Komentáre:

Ďalšie informácie aj v príspevku:

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
  • 24/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje v obchodnom registri

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.