Obchodno-právny vzťah tichého spoločenstva

Vznik a zánik, právo na podiel na zisku a podieľanie sa na strate z podnikania.

Autori: JUDr. Renáta Považanová
Dátum publikácie: 30. 5. 2018Tiché spoločenstvo predstavuje veriteľský obligačný právny vzťah medzi dvoma účastníkmi, v rámci ktorého sa jeden z nich – tichý spoločník, podieľa svojím vkladom na podnikaní druhého účastníka, čím mu vzniká nárok na podiel na výsledku podnikania (zisku). Tichý spoločník však nemá zaručený výnos z vkladu, keďže sa svojou účasťou podieľa na podnikateľskom riziku.

Tiché spoločenstvo, v minulosti tiež označované ako „tichá spoločnosť“, predstavuje veriteľský obligačný právny vzťah medzi dvoma účastníkmi, v rámci ktorého sa jeden z nich – tichý spoločník, podieľa svojím vkladom na podnikaní druhého účastníka, čím mu vzniká nárok na podiel na výsledku podnikania (zisku). Ide o určitý veriteľský pomer, keďže účastníci sú si navzájom veriteľmi – podnikateľ je oprávnený domáhať sa splatenia vkladu a tichý spoločník má postavenie veriteľa vo vzťahu k jeho podielu na zisku. Tichý spoločník však nemá zaručený výnos z vkladu, keďže sa svojou účasťou podieľa na podnikateľskom riziku. Tiché spoločenstvo má spoločný historický základ a príbuznosť so záväzkovo-právnym vzťahom úverovej zmluvy, príp. so spoločenskou zmluvou o založení komanditnej spoločnosti.

V minulosti tiché spoločenstvo spadalo pod názvom „tichá spoločnosť“ do právnej úpravy obchodných spoločností. Táto právna úprava odzrkadľovala cudzie právne úpravy ako nemeckú, rakúsku či švajčiarsku.

Zaradenie tichého spoločenstva do úpravy obchodných záväzkových vzťahov tak predstavuje relatívne netradičné poňatie tejto právnej úpravy.

Právna úprava zmluvy o tichom spoločenstve je v slovenskom právnom poriadku upravená v § 673 až § 681 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Takýto zmluvný vzťah sa zakladá písomnou dohodou, ktorou sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť druhej zmluvnej strane – podnikateľovi – určitý vklad, čím sa podieľa na podnikaní podnikateľa, pričom podnikateľ sa tichému spoločníkovi zaväzuje vyplácať časť zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Zmluvu o tichom spoločenstve je možné uzatvoriť na dobu určitú alebo neurčitú, pričom tiché spoločenstvo vzniká podpisom zmluvy, pokiaľ samotná zmluva nevymedzuje vznik tichého spoločenstva neskôr, než je okamihom podpisu zmluvy.

1. Podstatné náležitosti tichého spoločenstva

 

Aby vôbec išlo o zmluvu o tichom spoločenstve, obligačný právny vzťah musí spĺňať podstatné náležitosti tohto zmluvného typu, ktoré možno zhrnúť nasledovne:

  • záväzok tichého spoločníka poskytnúť vklad podnikateľovi,
  • záväzok podnikateľa vyplácať tichému spoločníkovi časť zisku vyplývajúceho z jeho podielu na výsledku podnikania,
  • určenie rozsahu časti zisku tichého spoločníka, t. j. určenie rozsahu účasti tichého spoločníka na zisku spoločnosti, spravidla v percentách (prípadne v zlomkoch). Určenie rozsahu účasti na zisku a na strate musí byť rovnaké. Tichý spoločník nesmie mať v zmluve zaručený pevný úrokový výnos z vkladu, keďže v takomto prípade by išlo o simulovaný úver a nie o tiché spoločenstvo.

  

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celé znenie článku:  Obchodno-právny vzťah tichého spoločenstva

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.