Nový zákon o upomínacom konaní

Alternatívny spôsob riešenia sporov o peňažné plnenie od 1. februára 2017 – elektronicky a lacnejšie.

Autori: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Dátum publikácie: 10. 1. 2017Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní zaviedol novinku pri vydávaní platobných rozkazov, ako alternatívny spôsob riešenia sporov o peňažné plnenie. Od účinnosti zákona, dňa 1. 2. 2017, bude na žalobcovi, či si svoj nárok uplatní v zmysle § 265 a nasl. CSP alebo podľa zákona o upomínacom konaní. Zníženie súdneho poplatku o jednu polovicu a nespoplatňovanie vytvorenia rovnopisu podaní by malo byť silným motivačným faktorom pre voľbu postupu podľa zákona o upomínacom konaní.

Platobný rozkaz patrí medzi osobitné procesné postupy, ktoré sa majú vyznačovať rýchlosťou, jednoduchosťou a využívajú sa v prípadoch, kedy sa uplatnený nárok javí byť nesporným. Ako skrátená forma konania je upravený aj v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v  ust. § 265 a nasl.

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní, ktorý zaviedol novinku pri vydávaní platobných rozkazov, a to bez toho, aby bola dotknutá úprava skráteného konania v CSP. To znamená, že de facto pôsobia vedľa seba dva samostatné právne predpisy so samostatným režimom vydávania platobného rozkazu a je na žalobcovi, či si svoj nárok uplatní v zmysle ust. § 265 a nasl. CSP alebo podľa zákona o upomínacom konaní.

Primárne je potrebné poukázať na niektoré špecifiká, ktorými sa úprava vydania platobného rozkazu v zmysle zákona o upomínacom konaní líši od CSP:

  • Upomínacie konanie je len alternatívnym spôsobom riešenia sporov o peňažné plnenie, čiže od účinnosti zákona, ktorá nastane dňa 1. 2. 2017, budú na výber dve možnosti podania návrhu o vydanie platobného rozkazu, a to prostredníctvom procesného predpisu CSP alebo prostredníctvom zákona o upomínacom konaní.
  • Zákon o upomínacom konaní pozná len výlučne elektronické konanie, v ktorom sa rozhoduje o vydaní platobného rozkazu, teda možno konštatovať, že ide o elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v ustanoveniach CSP (pričom však považujem za potrebné podotknúť, že aj podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu prostredníctvom CSP je možné uskutočniť elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom). Zákon predpokladá posielanie návrhov vo forme štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Formuláre budú mať štruktúrovanú podobu, ktorá umožní ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, čo bude mať výrazný vplyv na urýchlenie konania. Štandardizované formuláre sú sprevádzané celým konaním, a to aj pre prípad podania odporu, ak je tento podaný elektronickými prostriedkami, ako aj v prípade žiadosti o úhradu nároku v splátkach.
  • Kauzálne príslušným na konanie bude vždy Okresný súd Banská Bystrica, kým v konaní v zmysle CSP je miestna príslušnosť riešená v súlade s ust. § 13 a nasl. CSP. Je však potrebné podčiarknuť, že v prípade, ak sa platobný rozkaz nepodarí doručiť do vlastných rúk, prípadne proti platobnému rozkazu bol podaný odpor, Okresný súd Banská Bystrica vyzve žalobcu, aby podal návrh na pokračovanie v konaní. Ak žalobca takýto návrh podá, Okresný súd Banská Bystrica vec do 5 dní postúpi súdu príslušnému v zmysle CSP, na ktorom sa vec ďalej rozpojednáva.
  • Doručovanie písomností a rozhodnutí prebieha elektronickými prostriedkami medzi súdom na jednej strane a žalobcom a žalovaným na druhej strane. U žalovaného sa tento spôsob uplatní však len vtedy, ak má aktivovanú elektronickú schránku.
  • Zákon zaviedol aj inštitút žiadosti o povolenie plnenia v splátkach, ktorý umožňuje žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, aby za taxatívne uvedených podmienok mohol priznaný nárok plniť žalobcovi v mesačných splátkach.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zákon o upomínacom konaní

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.