Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi

Nové možnosti riešenia sporov s obchodníkom, nová povinnosť pre eshopy.

Autori: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Dátum publikácie: 19. 1. 2016Intenzívny rozvoj podnikania a orientácia obchodníkov na široké masy bežných ľudí, nakupujúcich tovary dennej spotreby, nás doviedol k potrebe regulácie istého špecifického druhu obchodov, ktorým je predaj tovaru a služieb spotrebiteľom. Okrem notoricky známych zákonov, akými sú zákon o ochrane spotrebiteľa, či zákon o predaji na diaľku, ktoré definujú práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich, pribudol v novembri 2015 do zbierky spotrebiteľských predpisov aj celkom nový zákon č. 391/2015 Z. z., ktorý nesie označenie Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

V záujme predchádzania praktickým nedostatkom pri vymáhaní práv spotrebiteľa a urýchleniu riešenia sporov s obchodníkom, bola s účinnosťou od 1. februára 2016 prijatá ucelená právna úprava riešenia týchto situácií. Táto regulácia, však nemá pôvod v národnej legislatívnej tvorbe, ale je výsledkom transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Stretávame sa teda s procesnými štandardami riešenia spotrebiteľských sporov, ktoré budú viac menej totožné naprieč celou Európskou úniou.

Cieľom alternatívneho riešenia sporov je vyhnúť sa priveľmi formálnym a finančne náročným konaniam akými sú súdne žaloby, mediačné konanie, či rozhodcovský súd. Alternatívny spôsob riešenia sporu má zabezpečiť promtné a flexibilné riešenie problému vzniknutého medzi predávajúcim a spotrebiteľom na pomernej jednoduchej a neformálnej báze.

Zákon o alternatívnom riešení sporov sa vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike a uzavierajú zmluvy so spotrebiteľmi. Zákon však uvádza aj situácie, na ktoré sa neaplikuje, z ktorých vyberáme napríklad spor, ktorý inicioval predávajúci proti spotrebiteľovi, či riešenie nárokov spotrebiteľa pri priamej komunikácii s predávajúcim (napr. reklamačné konanie, poskytovanie informácií spotrebiteľovi, či vyjasňovanie nejasností vo vzájomných veciach). V záujme dostatočného objasnenia pôsobnosti tohto zákona, však musíme upozorniť na skutočnosť, že ani prejednaním veci prostredníctvom tohto zákona, nedochádza k zániku možnosti uplatniť svoje práva pred súdom, rozhodcovským súdom, či mediátorom. Tento zákon treba chápať predovšetkým ako prostriedok na flexibilné vyriešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim formou sprostredkovania ich vzájomných pohľadov na vec pred subjektom alebo orgánom alternatívneho riešenia sporov a vyvinutie snahy k vyriešeniu veci spôsobom, s ktorým sa stotožnia obe strany sporu a budú mať vôľu ho dodržať. Výsledkom tohto postupu je tak dohoda o vyriešení sporu alebo odôvodnené stanovisko vydané v prípade, a sa k dohode nedospeje. Tieto závery však nie sú tzv. prekážkou už rozhodnutej veci (ne bis in idem re) a teda v prípade nedostatku vôľe dodržať takéto riešenie, sa môžu strany obrátiť na súd, ktorý bude vo veci konať bez ohľadu na výsledky alternatívneho riešenia sporu podľa tohto zákona.

Subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) sa rozdeľujú na dve kategórie. Ide o tzv. orgány alternatívneho riešenia sporov, určené priamo zákonom, medzi ktoré patria:

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  • Slovenská obchodná inšpekcia.

Tieto orgány sú oprávnené na riešenie spotrebiteľských sporov spadajúcich pod ich vlastnú kompetenciu.

ODR Platforma

Úsilie Európskej Komisie o podporu práv spotrebiteľov a odbremenenie obchodníkov od nákladov na riešenie sporov sa prejavilo aj v hmotnej podobe. S účinnosťou od 15. februára 2016 je uvedená do prevádzky internetová stránka – platforma ODR, obsahujúca online program určený na komunikáciu pri riešení spotrebiteľských sporov. Tento program funguje podobne ako sociálne siete a chatové aplikácie. Je bezplatná a umožňuje rýchlu komunikáciu, zasielanie dokumentov a fotiek a vytváranie rešerší. Nie je tak potrebné vynakladať finančné prostriedky na evidenciu Vašich sporov. Bližšie informácie budú uvedené aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Vstupom zákona č. 391/2015 Z. z.o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov do účinnosti sa (zmenou zákona č. 102/2014 Z. z.) zavádza nová povinnosť pre predávajúcich, ktorá spočíva v rozšírení doterajšej informácie o podmienkach riešenia spotrebiteľského sporu mimosúdnou cestou o uvedenie odkazu na internetovú platformu, prostredníctvom ktorej je možné takýto spor prejednať.

 

Článok je uvedený v skrátenej verzii, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi

Súvisiace dôvodové správy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.