Nový komentár k zákonu o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru

Komentár k z. č. 73/1998 Z. z. v širších súvislostiach a zrozumiteľne približuje obsah zákona a uľahčuje jeho praktickú aplikáciu.

Autori: Rastislav Kravár, JUDr.
Dátum publikácie: 2. 10. 2018


PREDHOVOR

Prijatím zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v roku 1998 došlo k zásadným systémovým zmenám v právnych vzťahoch, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Ide o pomerne stabilný právny predpis, ktorý je do slovenského právneho poriadku začlenený už 20 rokov. Ide o tzv. „statusový“ zákon, ktorý komplexne upravuje právne vzťahy týkajúce sa služobného pomeru vymedzených skupín štátnych zamestnancov. 

Predkladaná publikácia obsahuje tak pôvodnú dôvodovú správu k jednotlivým ustanoveniam, ako aj komentár k tým ustanoveniam, ktoré autor považuje za kľúčové pre lepšie pochopenie ich významu a zmyslu. Jednotlivé komentáre majú stručne analyzovať dostupnú judikatúru súdov Slovenskej a Českej republiky, nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, rozsudkov Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva v Štrasburgu a rozsudkov Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu. Tieto pramene sú uvedené pri každom komentovanom ustanovení. Nebolo autorskou ambíciou komentovať každé jedno ustanovenie samostatne, ale práve v širších súvislostiach a pokiaľ možno zrozumiteľnou formou priblížiť obsah tých ustanovení, ktorých praktická aplikácia sa môže javiť z viacerých pohľadov ako problematická. Publikácia je určená najmä zamestnancom štátu na tomto úseku štátnej správy, ale môže poslúžiť aj širokej odbornej verejnosti, pretože sú v nej zosumarizované základné právne poznatky v tomto odvetví pracovnoprávnych vzťahov, ako aj problémy, ktoré sa za doterajšie roky v tejto oblasti vyskytli.

Autor dúfa, že táto publikácia sa stretne s pozitívnym ohlasom u čitateľskej verejnosti a zároveň môže byť vítanou pomôckou najmä pre tých zamestnancov štátu, ktorí majú záujem na riadnom plnení svojich povinností v súvislosti s výkonom štátnej služby, ale aj dôslednom uplatňovaní si vlastných práv a právom chránených záujmov. Na tomto mieste dáva autor do pozornosti zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „práva patria len bdelým“, pozorným, ostražitým, opatrným a starostlivým („vigilantibus iura scripta sunt“). Je teda výlučne na bedrách samotných štátnych zamestnancov, aby sa aktívne zaujímali o ochranu a výkon svojich práv a aby svoje oprávnenia uplatňovali včas, s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. Pasívnym prístupom, podcenením určitých právnych situácií, prípadne trvalým zanedbávaním alebo ľahkovážnym postojom k riešeniu problémov v tejto oblasti pracovnoprávnych vzťahov môžu štátni zamestnanci v budúcnosti strácať svoje práva majetkové, osobné i satisfakčné. Publikácia samozrejme úplne nevyčerpala zvolenú problematiku, keďže táto sa neustále vyvíja a mnohé otázky tak zostávajú nezodpovedané.

Autor: JUDr. Rastislav Kravár

 

Celé znenie komentára nájdete v produkte EPI Komentáre:

  • Komentár k z. č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Autor: JUDr. Rastislav Kravár

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené