Novinky v zákone o účtovníctve

Národná rada SR schválila zákon č. 130/2015 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o účtovníctve s platnosťou od 1. 7. 2015, 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017. 

Dátum publikácie: 2. 10. 2015Národná rada SR schválila zákon č. 130/2015 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1. 7. 2015, 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017. 

Zmeny, ktoré novela zákona prináša, sa týkajú najmä triedenia účtovných jednotiek, účtovných závierok, registra účtovných závierok, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky, oceňovania majetku a záväzkov, odpisovania majetku a správnych deliktov. Jednotlivým zmenám sa venujeme v tomto príspevku.

Zmeny platné od 1. 7. 2015

Triedenie účtovných jednotiek

Od 1. 1. 2015 sa musia účtovné jednotky triediť podľa veľkostných skupín. Tomuto povinnému triedeniu predchádzalo také malé triedenie účtových jednotiek už v roku 2014, kedy sa účtovné jednotky mohli zatriediť ako tzv. mikro účtovné jednotky a ostatné účtovné jednotky.

Od 1. 7. 2015 novelou zákona dochádza k ďalšiemu doplneniu ustanovenia o triedení účtovných jednotiek.

Účtovná jednotka, ak splnila zákonom stanovené kritériá, mohla sa v roku 2014 považovať za mikro účtovnú jednotku. Od 1. 1. 2015 sa do zákona o účtovníctve ustanovilo povinné triedenie účtovných jednotiek na tzv. mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku. Triedenie účtovných jednotiek sa vzťahuje na obchodné spoločnosti, družstvo, na fyzickú osobu účtujúcu v podvojnom účtovníctve a na pozemkové spoločenstvo. Od 1. 1. 2015 sa účtovné jednotky musia zatriediť do veľkostných skupín, teda majú povinnosť zatriedenia, nie dobrovoľnosť, ako tomu bolo pri mikro účtovnej jednotke v roku 2014.

NEPREHLIADNITE!

Podľa § 39k ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve

a) účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, sa považuje za mikro účtovnú jednotku aj v roku 2015, teda na takúto účtovnú jednotku sa triedenie nevzťahuje;

b) účtovná jednotka, ktorá sa mohla stať mikro účtovnou jednotkou v roku 2014, ale sa rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku, od 1. 1. 2015 sa považuje za malú účtovnú jednotku.

Z uvedeného vyplýva, že od 1. 1. 2015 sa budú testovať tie účtovné jednotky (obchodné spoločnosti, družstvo, fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve a pozemkové spoločenstvo), ktoré sa v roku 2014 nemohli stať mikro účtovnou jednotkou. Tieto sa musia k 1. 1. 2015 testovať a zatriediť buď ako mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka.

Triedenie účtovných jednotiek od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 sa novelou zákona o účtovníctve (zákonom č. 333/2014 Z. z.) zadefinovali tri typy účtovných jednotiek:

 1. mikro účtovná jednotka,
 2. malá účtovná jednotka,
 3. veľká účtovná jednotka.

Zatriedenie do veľkostnej skupiny sa týka týchto účtovných jednotiek:

 • obchodná spoločnosť (s. r. o., akciová spoločnosť, v. o. s. a komanditná spoločnosť);
 • družstvo;
 • fyzická osoba – podnikateľ (SZČO), dobrovoľne účtujúca v podvojnom účtovníctve (ide o fyzické osoby – podnikateľov, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, ktoré dobrovoľne účtujú v sústave podvojného účtovníctva);
 • fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je Obchodný zákonník, účtujúca v podvojnom účtovníctve:

Ide o fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka a ktoré sa do obchodného registra zapisujú

 1. na vlastnú žiadosť alebo
 2. ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Dopravcovia ako podnikajúce fyzické osoby (SZČO) sú povinní od 1. 3. 2012 zapísať sa do obchodného registra.

Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká na základe živnostenského oprávnenia, a teda nie je zapísaný v živnostenskom registri. Preto sa v záujme právnej istoty a prehľadnosti podnikateľov v tomto segmente navrhol ich zápis do obchodného registra, a to aj vtedy, keď je dopravca fyzickou osobou, pretože tá by inak nebola evidovaná nikde a pre verejnosť by bola utajená.

Táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 1 až 3 zákona o cestnej doprave;

 • pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou (z. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách).

Uvedené účtovné jednotky sa zatriedia do príslušnej skupiny účtovných jednotiek na základe veľkostných kritérií.

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
 2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
 2. čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
 2. čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Prehľad veľkostných podmienok:

 

Veľkostné podmienky

Mikro účtovná
jednotka

Malá účtovná jednotka

Veľká účtovná jednotka

suma majetku netto

nepresiahla 350 000 €

presiahla 350 tis. €,
ale nepresiahla 4 mil. €

presiahla 4 mil. €

čistý obrat

nepresiahol 700 000 €

presiahol 700 tis. €,
ale nepresiahol 8 mil. €

presiahol 8 mil. €

priemerný prepočítaný počet zamestnancov

nepresiahol 10

presiahol 10,
ale nepresiahol 50

presiahol 50

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v EPI produkte – Odborné články:

Novinky v zákone o účtovníctve, 1. Zmeny platné od 1. 7. 2015 
2. Zmeny v zákone o účtovníctve platné od 1. 1. 2016 a od 1. 1. 2017 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.