Novinky v európskom platobnom rozkaze

Zmeny v roku 2017 – zvýšenie sumy uplatňovanej pohľadávky, znižovanie súdnych poplatkov.

Autori: JUDr. Mária Sumková, PhD.
Dátum publikácie: 23. 3. 2017


Rok 2017 prináša zmeny nielen vo vnútroštátnej úprave týkajúcej sa zmeny spôsobu vymáhania a uplatňovania nárokov veriteľov voči dlžníkom, ale aj v úprave v rámci práva Európskej únie. V sérii článkov vás postupne oboznámime so zmenami v rôznych naradeniach EÚ. Prvý článok sa bude venovať dvom zaujímavým a veľmi praktickým nariadeniam, a to Nariadeniu o európskom platobnom rozkaze a Nariadeniu o veciach s nízkou hodnotou sporu.

Výhodou európskeho platobného rozkazu je rýchlosť, časová nenáročnosť a jednoduchosť konania, ktorá spočíva v komunikácii so súdom na základe vzorových tlačív. Tým sa zaručuje aj minimalizovanie nákladov spojených s konaním, keďže vyplnenie formulára zabezpečuje schopnosť uplatniť nárok aj bez osobitnej znalosti právnej úpravy príslušného členského štátu, ktorého súd je na prejednanie veci príslušný, čo sa odráža v eliminácii potreby advokátskeho zastúpenia. Ďalším nepopierateľným prínosom je aj dostupnosť takéhoto konania, ktorá sa prejavuje v možnosti použitia takéhoto prostriedku na vymáhanie pohľadávky bez nutnosti znalosti cudzieho jazyka.Konanie o EPR sa uskutočňuje prostredníctvom vzorových tlačív, ktoré sú dostupné vo všetkých jazykoch členských štátov. Napríklad návrh na začatie konania je dostupný v úradnom jazyku daného členského štátu a navrhovateľ teda nie je povinný zabezpečiť preklad do iného jazyka, napríklad ak odporca nepozná tento jazyk. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť preklad len EPR, ktorý je už vykonateľný, a to v prípade potreby a na účely výkonu EPR v inom členskom štáte (čl. 21 Nariadenia o EPR). V prípade potreby uvedené treba vykladať tak, že každý štát má právomoc určiť, ktorý jazyk bude akceptovať. V zmysle uvedeného, každý členský štát poskytuje informácie týkajúce sa o. i. aj komunikačných prostriedkov a jazykov. SR akceptuje v rámci výkonu EPR len slovenský jazyk na vyhotovenie osvedčenia. Napríklad ČR označuje za prijateľné jazyky okrem češtiny aj angličtinu a slovenčinu. Viac info: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_sk_1896.pdf Automatická a priama vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia prijatého v rámci európskeho konania neznamená, že dochádza k vylučovaniu sa s inými, predovšetkým vnútroštátnymi právnymi nástrojmi. Naopak, konanie na úrovni Európskej únie umožňuje kombinovanie jednotlivých vhodných druhov konaní, napríklad konanie o európskom platobnom rozkaze a konanie s nízkou hodnotou sporu v prípade, ak výška pohľadávky nepresahuje výšku 2 000 eur. V takomto prípade má veriteľ v zásade tri možnosti uplatnenia si svojho práva na vymáhanie pohľadávky v cezhraničnom spore, a to vnútroštátnou cestou určením právomoci súdu podľa nariadenia Brusel I bis, konaním na európskej úrovni, uplatnením európskeho platobného rozkazu alebo podaním návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na základe uvedeného je zrejmé, že oba spomenuté inštitúty predstavujú alternatívu k nariadeniu Brusel I bis a ich použitie je fakultatívne.

Bližšiemu rozboru tohto zjednodušeného príkladu sa budeme venovať v nasledovnom texte.

Európske konanie o platobnom rozkaze

Prečo je lepšie a výhodnejšie si uplatňovať svoju pohľadávku prostredníctvom európskeho platobného rozkazu?

  • Jednoduchosť – jednoduchosť sa prejavuje v komunikácii medzi súdom a stranami sporu, kedy v rámci jednotného postupu spoločného pre všetky členské štáty Európskej únie sú využívané vzorové tlačivá, ktoré tvoria prílohu Nariadenia o EPR.
  • Nízke náklady konania – vzhľadom na používanie vzorových tlačív dochádza k zníženiu nákladov pre účastníkov súdneho konania.
  • Hospodárnosť – zásada hospodárnosti sa prejavuje v tom, že európske konanie o platobnom rozkaze neustanovuje ústne pojednávanie.

Zmeny zavedené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421

Nariadenie č. 2015/2421 s účinnosťou od 14. 7. 2017 zavádza zmeny týkajúce sa nariadenia o EPR.

1. Článok 7 ods. 4 Nariadenia o EPR oprávňuje navrhovateľa pred vydaním platobného rozkazu informovať súd formou dodatku o nasledovnom želanom postupe v prípade, ak by odporca podal odpor. Konsolidované Nariadenie zakotvuje nový čl. 17, ktorý dopĺňa a rozširuje možnosti navrhovateľa v prípade, ak by mal záujem na využití tohto ustanovenia týkajúceho sa poskytnutia informácie o budúcom (prípadnom) priebehu konania po podaní odporu. Pri podávaní návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu navrhovateľom je teda tento oprávnený v súlade s čl. 7 ods. 4 prostredníctvom dodatku k návrhu informovať súd, ktoré z konaní žiada uplatniť v prípade, ak odporca v stanovenej lehote podá odpor proti európskemu platobnému rozkazu. Možnosti navrhovateľa sú zakotvené v zmysle nového znenia čl. 17. V tomto čl. 17 Nariadenia sú vymedzené možnosti postupu navrhovateľa v prípade, ak odporca podá odpor, a to – žiada ukončiť konanie alebo má záujem pokračovať v konaní, ktoré bude prebiehať buď na vnútroštátnej úrovni podľa vnútroštátneho práva [čl. 17 ods. 1 písm. b)], alebo za predpokladu splnenia podmienok pre európske konanie s nízkou hodnotou sporu môže žiadať o takýto postup [čl. 17 ods. 1 písm. a)].

Zmeny zavedené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421

Nariadenie č. 2015/2421 pozmeňuje Nariadenie NHS s účinnosťou od 14. 7. 2017 (okrem čl. 25, ktorý je účinný od 14. 1. 2017), posilňuje písomný charakter konania, zvyšuje jeho efektívnosť predovšetkým sprístupnením konania vo väčšom počte prípadov, znižovaním súdnych poplatkov.

Najdôležitejšie zmeny sú nasledovné:

1. V rámci rozsahu pôsobnosti v zmysle čl. 2 ods. 1 sa maximálna výška pohľadávky zvyšuje z 2 000 eur na 5 000 eur bez akýkoľvek úrokov, výdavkov a nákladov. Uvedené predstavuje rozšírenie prístupu k spravodlivosti, čím by sa mala posilniť dôvera v cezhraničné transakcie s cieľom zvýšenia využívania príležitostí ponúkaných jednotným európskym trhom.

2. S cieľom znižovania neprimeranosti nákladov konania posilniť využívanie elektronického doručovania písomností.

3. Na zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti na úrovni Európskej únie by sa mala poskytovať bezplatná právna pomoc týkajúca sa informácií o rozsahu európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a o príslušných súdoch, ako aj poskytnutie praktickej pomoci pri vyplňovaní tlačív.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Novinky v európskom platobnom rozkaze a v rámci európskeho konania s nízkou hodnotou sporu

K uvedenej téme pozri aj:

Autor: JUDr. Mária Sumková, PhD.

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené