Novela zákona o pozemkových úpravách schválená vládou

Dňa 19. septembra vláda schválila novelu zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 20. 9. 2019Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky návrhom novely rieši  pálčivé problémy aplikačnej praxe. Vychádza z dvoch nelegislatívnych materiálov. Z materiálu  s názvom „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ schválila vláda SR uznesením č. 350 z 22. augusta 2018. Ďalší materiál, z ktorého novela vychádza, má názov "Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ a bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 21. augusta 2019.

Navrhovaná novela zákona č. 330/1991 Zb.reaguje na pomerne časté prípady, kedy nie je možné zistiť právneho nástupcu vlastníka pozemku, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. V takýchto prípadoch sa konanie predlžuje, niekedy aj o niekoľko rokov. Legislatívna úprava zavádza v danom prípade ešte pred tým,
ako bude známy okruh dedičov, možnosť okresnému úradu ustanoviť opatrovníka.

V praxi sa pomerne často vyskytujú prípady, kedy spoluvlastník, ktorý vlastní príslušnú časť pozemku v prepočte nedosiahne ani 1m². Keďže ide o veľkú
skupinu, takýchto spoluvlastníkov stanovila sa hranica, že do 50m² nebude súhlas od týchto spoluvlastníkov potrebný, nakoľko by to celý proces v praxi výrazne spomalilo a skomplikovalo.

Novelou sa tiež navrhuje zmeniť zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a to konkrétne úprava ochrany viníc. Tiež ustanovuje minimálnu výmeru pozemku, ktorý podlieha ochrane proti drobeniu po pozemkových úpravách. Pre urýchlenie vykonania pozemkových úprav sa navrhujú procesné úpravy týkajúce sa skrátenie niektorých lehôt pri jednotlivých fázach pozemkových úprav, problémov doručovania, poskytovania vyrovnania, kvalifikačného predpokladu vedúcich projektantov, úpravy príspevku na spoločné zariadenia a opatrenie a pod.

V zákone č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov  sa navrhuje zmeniť mechanizmus v prípade, ak vlastník pozemku nemôže užívať pozemok, ktorý nadobudol za svoj vlastný pozemok titulom náhrady v rámci konania o pozemkových úpravách. V prípade obvyklej výšky nájomného návrh zákona umožňuje okresnému úradu zverejniť predbežné výsledky obvyklej výšky nájomného s možnosťou poskytnuté údaje (ak dôjde k prípadným nezrovnalostiam) ešte pred konečným dátumom ich zverejnia prešetriť.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.