Novela zákona o mediácii k 1. 1. 2016 a jej aplikácia

Ďalší nástroj na promptné, cenovo výhodné a odformalizované riešenie sporov a vyššia úroveň garancie ochrany práv spotrebiteľa.

Autori: JUDr. František Kutlík
Dátum publikácie: 18. 4. 2016


Analýza zmeny zákona o mediácii k 1. 1. 2016, ktorá spotrebiteľom i podnikateľom ponúka ďalší nástroj na promptné, cenovo výhodné a odformalizované riešenie sporov a vyššiu úroveň garancie ochrany práv spotrebiteľa. Zmeny týkajúce sa obsahu a formy mediácie prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti mediácie oproti iným mechanizmom mimosúdneho riešenia sporov najmä vďaka zjednodušeniu procesu začatia a skončenia mediácie a zvýšenej dostupnosti služieb mediátorov a mediačných centier, ako aj vďaka presne vymedzeným povinnostiam mediátorov.

I. Inštitút mediácie a jeho základné princípy

„Vyzývam členské štáty, aby začali ambicióznejšie uplatňovať pravidlá EÚ v oblasti mediácie... Zároveň zdôrazňujem, že občanov ani podnikateľskú  verejnosť  nemožno obmedziť vo využívaní ich práv z dôvodu finančného, časového (prieťahy v súdnom konaní) alebo  že  jednoducho nie sú schopní čeliť byrokratickej záťaži... Riešenie vidím v intenzívnom transponovaní mediácie do právnych systémov jednotlivých krajín... V konečnom dôsledku  z toho budú ťažiť nielen občania a podniky, ale aj spoločnosť, hospodárstvo či samotný právny systém...“

Viviane Redingová, komisárka EÚ  pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo v rokoch  2010 – 2014 

Inštitút mediácie sa postupne aj na Slovensku dostáva do povedomia širšej odbornej i laickej verejnosti,  podnikateľské prostredie nevynímajúc. Všeobecná znalosť tohto fenoménu sa dá zhrnúť do definície, že ide o jediné mimosúdne, neautoritatívne riešenie konfliktov, ktoré je v rámci  slovenského právneho systému regulované vlastným zákonom (zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov) a použiteľnosť tohto inštitútu je expressis verbis uvedená v civilnom procesnom práve.

II. Novela zákona o mediácii od 1. januára 2016

S účinnosťou od 1. januára 2016 prijala NR SR  novelu zákona o mediácii, (ďalej len „Novela“) ktorej hlavným účelom bola transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 2013/2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Smernica“). Cieľom Novely bolo predovšetkým naznačenie predpokladov pre nestranný a nezaujatý výkon mediácie a  definovanie  štandardov pre alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov v členských štátoch EÚ.

III. Spotrebiteľské spory a mediácia

V súlade s požiadavkami Smernice o minimálnych nákladoch spotrebiteľa ustanovuje právna norma pri mediácii spotrebiteľských sporov strop, ktorý spočíva v skutočnosti, že  spotrebiteľ môže znášať odmenu mediátora vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 €. Zvyšnú odmenu bude vždy hradiť osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

IV. Rozšírenie regulácie postavenia mediátorov mimo spotrebiteľských sporov

Z dôvodu potreby jednoznačného ustálenia povinností mediátora pristúpil zákonodarca k regulácii povinností a  zákonných príkazov, ktoré musí mediátor pri výkone mediácie rešpektovať. Zámerom je explicitné vymedzenie okruhu povinností mediátora a zároveň vyriešenie niektorých vágne formulovaných a výkladovo sporných otázok zodpovednosti mediátora, jeho  procesného postavenia, povinnosti podpísať, resp. možnosti odmietnuť podpísať mediačnú dohodu atď. Pokiaľ ide o podpis mediátora na dohode, ktorá je výsledkom mediácie, tento plní funkciu jednak evidenčnú z dôvodu jednoznačného ustálenia skutočnosti, že k uzavretiu dohody došlo pred mediátorom, a zároveň v prípade zákonnej možnosti odmietnutia podpísania dohody chráni mediátora pred vyvodením prípadnej zodpovednosti za vzniknutý protiprávny stav. V tejto súvislosti ustanovenie § 14 vymedzuje aj  skončenie mediácie spojené s právom mediátora odmietnuť podpísať výslednú mediačnú dohodu. Mediátor totiž nedisponuje mechanizmami, aby zabránil osobám zúčastneným na mediácii uzavrieť dohodu, ktorá bude vykazovať zásadné právne vady. Je však záujem zákonodarcu, a v tomto bode registrujeme podporu širokej odbornej verejnosti, aby  na tomto stave mediátor neparticipoval.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Novela zákona o mediácii k 1. 1. 2016 a jej aplikácia

Autor: JUDr. František Kutlík

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené