Novela zákona o dani z príjmov od januára 2017

Novelou sa zvyšujú paušálne výdavky živnostníkov, zavádza sa daň z dividend, znižuje sa sadzba korporátnej dane. Pozrite si aj ostatné zmeny novely 341/2016 Z. z..

Autori: Ing. Peter Horniaček
Dátum publikácie: 16. 1. 2017Ministerstvo financií SR, resp. vláda SR predložila do parlamentu novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2017.

Uvedená novela ZDP vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 341/2016 Z. z.

Uvádzame vybrané témy tejto novely:

  1. Zvyšuje sa limit paušálnych výdavkov až na 60 % z dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti najviac do maximálnej sumy 20 000 €. Do tejto výšky sa upravuje aj suma paušálnych výdavkov z dosiahnutých príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.
  2. Medzi držiteľov sa uvádza aj držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti zadefinovaný v zákone o liekoch.
  3. U fyzických osôb sa zavádza zdanenie podielov na zisku (dividend) a iných príjmov (likvidačný zostatok, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania tichého spoločníka, podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou) vo výške 7 %, a to buď daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP, alebo ak plynú zo zdrojov v zahraničí, zahrnutím do osobitného základu dane v podanom daňovom priznaní. Ak budú plynúť dividendy a iné príjmy zo zdroja na území SR fyzickej osobe do nezmluvného štátu, uplatní sa sadzba dane vyberanej zrážkou vo výške 35 %. Pri zdanení podielu na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu sa umožňuje za výdavok pri zisťovaní základu dane uplatniť hodnotu splateného vkladu.
  4. Dividendy plynúce od zamestnávateľa zamestnancovi bez účasti na základnom imaní zamestnávateľa sa budú zdaňovať štandardne preddavkovo ako súčasť príjmov zo závislej činnosti, t. j. nebudú už príjmom oslobodeným od dane. Ak príde k vyplateniu dividendy – tantiémy členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva, táto sa bude zdaňovať daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.
  5. Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou sa fyzickej osobe oslobodzuje do výšky 500od jednotlivého pozemkového spoločenstva. K zdaneniu bude určený len podiel člena pozemkového spoločenstva, ak bude vyšší ako 500 €, a to v sume prevyšujúcej túto čiastku. Oslobodenie uplatní aj platiteľ pri uplatňovaní dane vyberanej zrážkou.
  6. U právnickej osoby – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou budú dividendy a iné príjmy zdaniteľnými príjmami, len ak budú plynúť od daňovníka z nezmluvného štátu. Obdobne budú zdaniteľnými príjmami na území SR aj dividendy a iné príjmy, ktoré budú plynúť právnickej osobe – daňovníkovi z nezmluvného štátu zo zdrojov na území SR. V obidvoch prípadoch sa uplatní sadzba dane 35 % formou zahrnutia do osobitného základu dane v podanom daňovom priznaní alebo dane vyberanej zrážkou.
  7. Všetky zmeny v oblasti zavedenia zdaňovania dividend a iných príjmov sa budú uplatňovať na zisk vykázaný za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. 1. 2017, pri podiele člena pozemkového spoločenstva na zisk vykázaný za zdaňovacie obdobia do 31. 12. 2016 a vyplácaný po 31. 12. 2016, pri podiele na likvidačnom zostatku, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpi do likvidácie najskôr 1. 1. 2017, a pri vyrovnacom podiele, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017.
  8. Príjmy Národného fondu podľa zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu sa oslobodzujú od dane.
  9. Spresňuje sa, že podmienka zahrnutia výdavkov do základu dane až po zaplatení sa aplikuje aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. O ostatných zmenách v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2017 si prečítajte v celom článku: Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2017

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.