Nové vzory zmlúv podľa zákona o štátnej službe

Nový zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z. z. priniesol viaceré zmeny vo fungovaní štátnej správy. Pripravili sme nové vzory zmlúv vypracované v súlade so zmenenou právnou úpravou.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 16. 8. 2017Nový zákon o štátnej službe nadobudol účinnosť 1. júna 2017. Cieľom zákona vypracovaného Úradom vlády SR by malo byť zabezpečenie odpolitizovania štátnej správy.

Ako nové prvky sa v zákone zadefinovávajú dohoda o sporných nárokoch, lehoty a doručovanie, v ktorých sa v týchto prípadoch do prijatia zákona postupovalo podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce Služobný úrad a štátny zamestnanec si budú môcť upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch, ktorá bude musieť byť písomná, inak by bola neplatná.

 

V prípade existencie sporných nárokov medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom dáva nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe možnosť úpravy daných sporov formou dohody. Právna úprava dohody o sporných nárokoch je upravená v § 30 Zákona o štátnej službe, pričom jej účelom je odstrániť skutkovú a právnu spornosť nárokov medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom, bez potreby predložiť túto vec na rozhodovanie súdu.

Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára generálny tajomník. S odborníkom ústavného činiteľa uzatvára služobnú zmluvu ten, pre koho odborník plní úlohy (napr. minister).

Štátny zamestnanec môže písomne požiadať svoj služobný úrad o zaradenie do registra nadbytočných štátnych zamestnancov, v ktorom bude evidovaný najviac po dobu jedného roka odo dňa skončenia jeho štátnozamestnaneckého pomeru. Počas tejto doby sa môže evidovaný nadbytočný štátny zamestnanec prihlásiť do všetkých vyhlásených vnútorných výberových konaní.

Dňa 1. júna 2017 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ktorý zavádza pre služobný úrad možnosť odstúpenia od už uzatvorenej služobnej zmluvy, a to aj z iných dôvodov, resp. v iných prípadoch, ako ustanovuje § 19 Zákonníka práce, ktorý možno v rámci delegovanej pôsobnosti primerane použiť aj na štátnozamestnanecké vzťahy.

Oznámenie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe má písomnú formu a doručí sa druhej strane spravidla tri pracovné dni pred dňom, keď sa má štátnozamestnanecký pomer skončiť.

Zákon nedefinuje striktne, aké obsahové náležitosti by mala mať dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru. V zásade však musí obsahovať údaj o tom, kedy má dôjsť k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru.

Okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer môže štátny zamestnanec aj služobný úrad. Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer so štátnym zamestnancom do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia upozornenia o závažnom porušení služobnej disciplíny, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď dôvod na okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru vznikol.

Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru môže dať služobný úrad aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená služobnému úradu alebo štátnemu zamestnancovi spôsobom podľa § 32 zákona o štátnej službe. Nedodržanie písomnej formy alebo riadneho spôsobu doručenia zákon sankcionuje neplatnosťou výpovede.

Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal štátnozamestnanecký pomer skončiť.

Jedným z dôležitých práv štátneho zamestnanca je právo podať sťažnosť v prípade, ak sa štátny zamestnanec domnieva, že jeho práva vo veciach vykonávania štátnej služby sú porušené.

Služobným hodnotením sa hodnotia odborné vedomosti štátneho zamestnanca, jeho výkonnosť, schopnosti a kompetencie a prístup k osobnému rozvoju a prístup k vzdelávaniu.

Ďalších viac ako 1200 vzorov zo všetkých oblastí práva nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.