Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015

Daňovníci si môžu za rok 2015 znížiť základ dane z príjmov o štyri nezdaniteľné časti.

Autori: Ing. Martina Oravcová
Dátum publikácie: 18. 11. 2015Rovnako ako za rok 2014 si môžu daňovníci aj za rok 2015 znížiť vymedzený základ dane o štyri nezdaniteľné časti základu dane:

  • na daňovníka,
  • na manželku (manžela),
  • dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a 
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Podmienky uplatnenia nezdaniteľných častí sa nemenili. Naďalej možno o nezdaniteľné časti znížiť len základ dane vypočítaný z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Rovnako sa nemení ani výška nezdaniteľných častí a spôsob ich uplatňovania. U tých nezdaniteľných častí, u ktorých sa ich výška odvíja od výšky životného minima, nedochádza k zmene z dôvodu, že od 1. júla 2014 nedošlo k zmene výšky životného minima.

Nezdaniteľné časti, ktorými sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, sa uplatňujú vo výške zaplatenej daňovníkom, pričom zákon obmedzuje ich maximálnu výšku.

prípade dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa však mení maximálna výška nezdaniteľnej časti, ktorá závisí od vývoja priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si zamestnanci (okrem poberateľov dôchodkov) na základe podpísaného vyhlásenia uplatňujú už v priebehu roka rovnakou sumou ako vlani. Konečný nárok sa vysporiada po skončení roka. Ostatné nezdaniteľné časti sa uplatňujú zásadne až po skončení roka v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v podanom daňovom priznaní.

Legislatívna úprava

Výška a podmienky nároku na nezdaniteľné časti základu dane sú upravené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Spôsob uplatnenia nezdaniteľných častí u zamestnávateľa upravujú § 35 až § 38 tohto zákona.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľné časti

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka má nárok daňovník bez ohľadu na to, či ide o daňovníka s neobmedzenou alebo obmedzenou daňovou povinnosťou. Obmedzenia týkajúce sa poberateľov niektorých dôchodkov sa vzťahujú na obe skupiny daňovníkov rovnako.

Na ostatné nezdaniteľné časti základu dane má nárok daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak splní podmienky uvedené v § 11 zákona o dani z príjmov.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a na nezdaniteľnú časť, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, a to za podmienky, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku tvorí najmenej 90 % z jeho „celosvetových“ príjmov.

Vymedzenie základu dane, ktorý znižujú nezdaniteľné časti

Základ dane za rok 2015 sa u fyzickej osoby zistí ako súčet čiastkových základov dane z príjmov:

Nezdaniteľné časti základu dane znižujú len základ dane vypočítaný z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a ods. 2 (tzv. aktívne príjmy). O nezdaniteľné časti základu dane nemožno znížiť čiastkové základy dane vypočítané z príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8.

Ak daňovníkovi vyjde z úhrnu čiastkových základov dane v § 5 a § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov daňová strata, nezdaniteľné časti základu dane nemožno uplatniť.

Ak je úhrn týchto čiastkových základov dane nižší ako súčet nezdaniteľných častí základu dane, odpočítajú sa tieto len do výšky základu dane. Ak je úhrn čiastkových základov dane vyšší ako súčet nezdaniteľných častí základu dane, pri výpočte daňovej povinnosti sa ďalej prihliada na základ dane znížený o nezdaniteľné časti.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v EPI produkte – Odborné články:

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015  

1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2015
2. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2015 
3. Dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie 
4. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie - nezdaniteľná časť základu dane v roku 2015 

Svoje znalosti z problematiky nezdaniteľných častí základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2015 si môžete overiť v krátkom teste:

OTESTUJTE SA: Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015 

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.