Neodkladné opatrenia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

Najčastejšie využívaný procesný inštitút dočasnej úpravy pomerov a nedostatky pri jeho využívaní.

Dátum publikácie: 16. 9. 2020Autor: JUDr. Dušan Kucbel

Neodkladné opatrenia sú dnes najčastejšie využívaným procesným inštitútom dočasnej úpravy pomerov sporových strán v sporových veciach a účastníkov konania v mimosporových veciach. Súdy sú v dôsledku často nesprávneho využívania tohto inštitútu zaťažené o ich rozhodovaní v osobitnej lehote. To vplýva na dĺžku konania, ktorá je pri rozhodovaní o maloletých deťoch rozhodujúca. Účelom spracovania problematiky je nastoliť v odbornej verejnosti náhľad odôvodnenosti ich aplikácie podľa názvu témy a tiež poukázať na nedostatky pri ich využívaní. Potreba analýzy danej problematiky je daná z dôvodu dosiahnutia lepšieho poznania inštitútu neodkladných opatrení vo veciach maloletých detí použitím príkladov zo súdnej praxe autora. Článok nezahŕňa všetky možné prípady, na ktoré sa neodkladné opatrenia vzťahujú, pretože to objektívne nie je možné. Tiež nie je úlohou článku oboznámiť sa so základnými predpokladmi pre nariadenie neodkladného opatrenia vo všeobecnej rovine, pretože by muselo ísť obsahovo o monografiu. Nie je potrebné ozrejmiť veci zrejmé, ale upriamiť pozornosť na to, čo je sporné.

Úvod

Špecifickým procesným riešením starostlivosti súdu o maloletých je možnosť v konaniach podľa § 111 CMP a § 135 CMP, prípadne vo vykonávacom konaní v zmysle § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 207/2016 Z. z. (ďalej aj „vyhláška) nariadiť neodkladné opatrenie. Pri nariaďovaní neodkladného opatrenia súd aplikuje všeobecnú úpravu v § 324 a nasl. CSP v spojení so špeciálnou úpravou neodkladných opatrení v § 360 a nasl. CMP, resp. ust. § 3 ods. 3 vyhlášky. Neodkladné opatrenia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých majú svoje špecifiká. Súdy sa v poslednom období stretávajú s tým, že účastníci konania nesprávne aplikujú vyššie uvedené ustanovenia, pretože ich cieľom je urýchlená dočasná úprava ich právnych pomerov. Často dochádza k tomu, že sa účastníci konania usilujú o vydanie rozhodnutia, ktoré by už v počiatočnej fáze konania alebo pred začatím konania vyriešilo ich právne vzťahy natrvalo. Prejudikovalo by tak rozhodnutie vo veci samej. Povaha veci (starostlivosť súdu o maloletých) však v zásade nepripúšťa, aby súd aplikoval ust. § 330 ods. 2 CSP v spojení s § 336 ods. 1 CSP, teda aby vydal neodkladné opatrenie bez povinnosti podať návrh vo veci samej. Tiež povaha veci nepripúšťa, aby rozhodol o neodkladnom opatrení totožným výrokom. V prvom rade tomu bráni osobitná úprava neodkladných opatrení v § 365 a nasl. CMP, resp. § 3 ods. 3 vyhlášky, ale najmä ustanovenie § 120 CMP. Netreba opomenúť aj vyhľadávaciu zásadu upravenú v čl. 6 CMP v spojení s § 35, § 36 CMP, ktorá bráni súdu, aby rozhodol meritórne (napr. neodkladným opatrením) len na základe osvedčenia skutkového stavu.Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia. Skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, nemusia byť preukázané dôkazmi (Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo/149/2010 zo dňa 5.8.2010 aplikovateľné aj na súčasnú úpravu neodkladných opatrení).

Odlišne však súd musí posudzovať situáciu, ak posudzuje odôvodnenosť už nariadeného neodkladného opatrenia, prípadne nariaďuje neodkladné opatrenie v určitom štádiu dokazovania, z ktorého môže pri nariaďovaní neodkladného opatrenia vychádzať. Podľa nálezu Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 2903/14 zo dňa 12.5.2015 z požiadavky dočasnosti zásahu ďalej vyplýva aj nutnosť priebežného preskúmavania jeho opodstatnenosti a primeranosti – teda toho, či je predbežné opatrenie (na území SR neodkladné opatrenie) všeobecne stále na mieste v tej podobe, v akej bolo skôr nariadené, a to aj v priebehu súdneho konania, ak došlo k zásahu predbežným opatrením. Inak povedané, aj po odňatí dieťaťa zo starostlivosti rodičov na základe predbežného opatrenia je potrebné stále zvažovať, či nedošlo k zmene okolností a či nie je namieste zrušenie, či aspoň zmena predbežného opatrenia. Išlo by o menej intenzívny zásah do základných práv dotknutých osôb. Pritom aj v priebehu konania je nutné neustále skúmať, či sú dané dôvody k predbežnej úprave pomerov dieťaťa, a to v nezmenenej podobe, pričom toto skúmanie je potrebné náležite reflektovať aj v odôvodnení rozhodnutia o ďalšom trvaní predbežného opatrenia. Opodstatnenosť a primeranosť trvania predbežného opatrenia by všeobecné súdy, rozhodujúce v mimosporovom konaní, mali skúmať prípadne aj bez zodpovedajúcich námietok dotknutých účastníkov s ohľadom na všetky jemu dostupné a známe informácie. Prostredníctvom náležitého odôvodnenia svojich rozhodnutí môžu všeobecné súdy realizovať svoj pozitívny záväzok usilovať o opätovné zlúčenie rozdelenej rodiny.

Neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého

„Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého je upravené v § 365 CMP. Tento typ neodkladného opatrenia prichádza do úvahy vtedy, ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie, priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený. Predmetom rozhodnutia je potom dočasné zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.“

Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého je upravené v § 365 CMP. Tento typ neodkladného opatrenia prichádza do úvahy vtedy, ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie, priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený. Predmetom rozhodnutia je potom dočasné zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Predmetným ustanovením sa má poskytnúť maloletému dieťaťu bezprostredná ochrana v situácii, ktorá je spomenutá vyššie. Rozlišovacím elementom oproti ust. § 367 CMP je existencia nevyhnutnosti okamžitého zákroku. Súd môže nariadiť neodkladné opatrenia s poukazom na § 360 CMP a § 23 ods. 2 CMP bez návrhu, t. j. na základe podnetu alebo z vlastnej činnosti.Smyčková, R., Števček, M., Tomašovič, M., Kotrecová, A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 997 – 998 Návrh spravidla podáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. To však nevylučuje, aby tento návrh podala aj iná osoba (napr. rodič, príbuzný maloletého dieťa).

V pôvodnej úprave OSP podľa § 75a súd nariadil predbežné opatrenie len na základe návrhu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo bez návrhu. Na jednej strane to síce nereflektovalo možnosti, aby sa napr. príbuzná osoba priamo domáhala nariadenia neodkladného opatrenia (predbežného opatrenia) bez toho, aby zvolila postup prostredníctvom sociálnoprávnej ochrany detí, na strane druhej však súd ešte pred podaním návrhu vedel, že bude takýto návrh podaný. Ak je podaný návrh orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spočíva v tom, že tento orgán súd telefonicky alebo emailom kontaktuje (príslušné opatrovnícke oddelenie) o tom, že majú prípad, ktorý spadá pod § 365 CMP. Na základe toho súd vie urobiť opatrenia, aby sa návrh čo najrýchlejšie dostal pridelenému sudcovi. Spravidla informuje podateľňu, že bude podaný takýto návrh, aby nedošlo k jej nesprávnemu zaradeniu a podateľňa ihneď po spracovaní informuje príslušného sudcu. Súd tiež vie reagovať aj tak, že do úvahy pripadajúci príslušní sudcovia zotrvajú na pracovisku až do konca úradných hodín súdu, v rámci ktorého im môže byť návrh pridelený. Prípadne sa upovedomí sudca, ktorý má nariadenú pohotovosť, že bude zrejme až po pracovnej dobe podaný návrh. Súd sa vie na daný návrh pripraviť tak, aby čo najskôr vyhotovil neodkladné opatrenie. Zároveň vie zabezpečiť jeho výkon, a to požiadaním súčinnosti políciu, kľúčovú službu, personálne zabezpečenie (služobné auto, osoba vykonávajúca videozáznam, vydanie poverení atď.).

 

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Neodkladné opatrenia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

Okrem neodkladných opatrení vo veciach ochrany maloletého, článok rozoberá aj neodkladné opatrenie vo veciach výživného, neodkladné opatrenie podľa § 367 CMP, neodkladné opatrenie na dočasnú úpravu styku a tiež neodkladné opatrenie vo vykonávacom konaní.

SÚVISIACA JUDIKATÚRA K PROBLEMATIKE:

Magočová B.: Judikatúra k neodkladným opatreniam v rodinnom práve

Inštitút neodkladných a iných opatrení v CSP a CMP nahradil predbežné opatrenia z úpravy podľa OSP. V oblasti rodinného práva má široké praktické uplatnenie. Ponúkaný výber obsahuje vybrané rozhodnutia k neodkladným opatreniam vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, pri určovaní výživného, a tiež pri zverení maloletých detí do starostlivosti rodičov, či iných osôb. Obsahuje aj rozhodnutia k neodkladným opatreniam pri narušení vzťahov v rodine a pri nezhodách rodičov pri uplatňovaní rodičovských práv.

edicia_Judikatura__Neodkladne-opatrenia-v-rodinnom-prave__800xXXX

Rozhodnutia sú rozdelené do týchto oblastí:

 • Všeobecne k neodkladným opatreniam vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
 • Neodkladné opatrenia súvisiace s určovaním výživného
 • Neodkladné opatrenia vo veci úpravy styku
 • K neodkladným opatreniam o zverení maloletých detí do starostlivosti rodičov
 • K neodkladným opatreniam o zverení maloletých detí do starostlivosti iných osôb, než rodičov
 • K neodkladnému opatreniu vo veciach ochrany maloletého podľa § 365 CMP
 • Neodkladné opatrenia súvisiace s psychickým či fyzickým násilím alebo narušením vzťahov v rodine
 • Neodkladné opatrenia súvisiace s nezhodami rodičov pri uplatňovaní rodičovských práv
 • K niektorým procesnoprávnym aspektom neodkladných opatrení v rodinnom práve

Výhody online judikatúr

 • v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí
 • môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
 • dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete uložiť do záložiek
 • možnosť tlače alebo uloženia vo formáte pdf

 

 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií zaradených v Eurokódex judikatúra a monotematiky

Občianske právo

 • Judikatúra k dobrým mravom

Pracovné právo

Pripravujeme:

 • Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa

Obchodné právo

 • Judikatúra k nekalej súťaži NOVÉ

Pripravujeme:

 • Judikatúra ku konaniu podnikateľa

Ústavné právo

Pripravujeme:

 • Nariadenie GDPR - Veľký komentár II. aktualizované vydanie
 •  Judikatúra k právu združovania sa

Správne právo

Trestné právo

Pripravujeme:

 • Judikatúra k postaveniu obvineného 

Daňové právo

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

 

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
 • 207/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.