Nemožnosť aplikácie lehôt na podanie odvolania v CSP na podanie kasačnej sťažnosti

Rozhodnutie NS SR k následkom nesprávneho poučenia o lehote na podanie kasačnej sťažnosti.

Dátum publikácie: 6. 2. 2020Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25. októbra 2018  sp. zn. 8Asan/8/2017

Správny súd podľa názoru kasačného súdu účastníkov správneho súdneho konania nesprávne poučil o lehote na podanie kasačnej sťažnosti, keď vo veciach správneho trestania je podľa ustanovenia § 443 ods. 2 písm. a/ Správneho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 145 ods. 2 písm. c/ Správneho súdneho poriadku lehota na podanie kasačnej sťažnosti 30 dní od doručenia rozhodnutia správneho súdu, nie jeden mesiac.

Právna veta:

 
Ustanovenie § 362 ods. 3 Civilného sporového poriadku však na prejedávanú vec nemožno aplikovať z dôvodu, že z ustanovenia § 25 Správneho súdneho poriadku vyplýva, že na konanie v správnom súdnictve nemožno aplikovať ustanovenia o opravných prostriedkoch - štvrtá časť Civilného sporového poriadku. Je tomu tak preto, že civilné súdne konanie a správne súdne konanie majú odlišnú koncepciu opravných systémov. Naviac, kasačná sťažnosť je opravným prostriedkom mimoriadnym - smerujúcim proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov, zatiaľ čo odvolanie je v civilnom súdnom konaní koncipované ako riadny opravný prostriedok. Napokon, ani právna úprava mimoriadneho opravného prostriedku v civilnom súdnom konaní (dovolanie) v zmysle ustanovenia § 427 Civilného sporového poriadku neobsahuje právnu úpravu osobitného plynutia lehôt na podanie dovolania v prípade nesprávneho poučenia o opravnom prostriedku. 25. Na základe vyššie uvedeného, kasačný súd je toho názoru, že neexistencia právnej úpravy osobitného plynutia lehôt v prípade nesprávneho poučenia o možnosti podania kasačnej sťažnosti proti právoplatnému rozhodnutiu správneho súd bol úmysel zákonodarcu, a nemožno na túto neexistenciu právnej úpravy hľadieť ako na medzeru v práve.

 

Celé znenie rozhodnutia 8Asan/8/2017 nájdete v produkte EPI Rozhodnutia súdov.

 

Súvisiace dokumenty


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené