Navrhované zmeny Obchodného zákonníka k 1. októbru 2017

Novela má vykonať transpozíciu smernice EÚ 2016/943 o ochrane obchodného tajomstva, zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov, ako aj spoločníkov v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 29. 6. 2017V medzirezortnom pripomienkovom konaní je od 27. 6. 2017 s dátumom ukončenia MPK 11. 7. 2017 novela Obchodného zákonníka.
Návrh zákona bol predmetom pripomienkového konania, avšak vzhľadom na to, že na základe výsledkov pripomienkového konania sa podstatným spôsobom zmenil, je potrebné vykonať pripomienkové konanie opätovne. Návrh zákona sa predkladá do skráteného pripomienkového konania, keďže už raz bol predmetom pripomienkového konania.
Novela má za cieľ vykonať transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016).
Plánuje zavedenie nového pojmu „majiteľ obchodného tajomstva“ a za účelom zjednotenia pojmov v rámci právnej úpravy obchodného tajomstva nahrádza slovo „podnikateľ“ pojmom „majiteľ obchodného tajomstva“, čo zodpovedá aj dikcii preberanej smernice. Okrem toho navrhuje zaviesť pojmy „rušiteľ“ a tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu.
Ďalej má zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť a precizovať pravidlá pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov.

Sprísnenie povinností štatutárnych orgánov spoločností sa týka najmä prípadov „faktickej likvidácie“ obchodnej spoločnosti tým, že sa využijú „služby“ tzv. bielych koní. Aktuálny dôvod vylúčenia pre nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas (diskvalifikácia) sa po novom implementuje do právnej úpravy Obchodného zákonníka a rozširuje aj o vylúčenie pre prípady neposkytnutia súčinnosti. Do budúcnosti by malo byť umožnené, aby sa možnosť diskvalifikácie rozšírila aj na iné orgány ako súdy, a to za porušenia, ktoré špecifikuje sektorová legislatíva.
Cieľom ustanovení sprísňujúcich zodpovednosť štatutárnych orgánov je postihnúť aj také prípady, v ktorých nedošlo, resp. ani nemohlo dôjsť k otvoreniu konkurzu (čo bol predpoklad na vyvodzovanie zodpovednosti), keďže dlžník bol vymazaný z Obchodného registra alebo konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu bolo zastavené pre nedostatok majetku dlžníka.
Navrhuje sa aj doplnenie Trestného zákona zavedením skutkovej podstaty nového trestného činu – nekalá likvidácia, ktorý má postihovať normami trestného práva tzv. biele kone, ako aj osoby participujúce na konaní v súvislosti s prevádzaním majetkovej účasti na právnických osobách na biele kone.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.