Návrh zmeny exekučných zrážok zo mzdy

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 9. 7. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Autori: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum publikácie: 19. 7. 2021Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov (ďalej len „mzda“) v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy (ďalej len „základná suma“), nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy. Inak povedané, zrážky zo mzdy sú vykonávané bez ohľadu na dosiahnutú výšku mzdy povinného a základná suma, po dosiahnutí svojej maximálnej hranice, v mnohých prípadoch nedosahuje ani výšku minimálnej mzdy, prípadne priemernej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Problematickou sa javí aj tzv. zrážka bez obmedzenia, ktorá sa aplikuje v prípade, ak zostávajúca časť mzdy povinného po odrátaní základnej sumy prevyšuje 150% životného minima na plnoletú fyzickú osobu, nad ktorú sa zráža zo mzdy bez obmedzenia. Vzhľadom na výšku základnej sumy a rozsah zrážky bez obmedzenia možno uviesť, že zostávajúca časť mzdy, ktorá ostáva povinnému, nezohľadňuje vysoký rast životných nákladov, dopady pandémie COVID-19 a má negatívne dopady najmä na nízkopríjmové domácnosti a domácnosti ohrozené chudobou, pričom nezohľadňuje ani výšku čistej mzdy povinného tak, aby suma, ktorá ostáva povinnému po vykonaní zrážky zo mzdy, zabezpečovala dostatočné zdroje na zachovanie dôstojných životných podmienok, uspokojovanie potrieb rodiny a pod. Práve v dôsledku aktuálnej právnej úpravy sú ohrozené nízkopríjmové skupiny obyvateľov a skupiny obyvateľov ohrozených chudobou, nakoľko neexistuje v súčasnom stave „nádej“ na zlepšenie životných podmienok, a to ani v prípade, ak by títo povinní získali výhodnejšie zamestnanie. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy spôsobuje stav, kedy sa povinný radšej nezamestná alebo vykonáva práce mimo legálneho trhu práce. Ako príklad možno uviesť povinného, ktorý vyživuje ďalšiu plnoletú osobu a jedno maloleté dieťa, kedy pri čistej mzde 700 eur povinnému ostáva 545,12 eur a pri čistej mzde vo výške 1500 eur povinnému ostáva rovnako tak 545,12 eur. Cieľom právnej úpravy je taktiež pri určení rozsahu zrážok zo mzdy povinného zohľadniť aj výšku príjmu tzv. spoluposudzovanej osoby, ktorou je manžel povinného.

Navrhovaná právna úprava má za cieľ upraviť rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby táto právna úprava zohľadňovala výšku dosiahnutej mzdy povinného, ako aj manžela, ak je spoluposudzovanou osobou, a taktiež aj vysoký rast životných nákladov. Navrhovaná právna úprava úprava má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného, zabezpečovanie potrieb rodiny a domácností, a v konečnom dôsledku má prispieť aj k uspokojeniu vymáhanej pohľadávky oprávneného, ktorá by inak bola nedobytná z dôvodu, že povinný sa nechce zamestnať práve z obavy vysokých exekučných zrážok.

Návrh nariadenia nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

Účinnosť predkladaného návrhu nariadenia sa navrhuje dňa 1. septembra 2021 tak, aby proporcionalita rozsahu zrážok zo mzdy v exekúcii bola aplikovaná v čo najkratšej dobe a to aj vzhľadom na dopady pandémie Covid-19.

Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/363


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.