Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Vláda SR schválila návrh zákona, ktorý má zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní. Má zaviesť nový trestný čin zneužitia práva a nový trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. 

Autori: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum publikácie: 26. 8. 2020Vláda SR na zasadnutí dňa 26. 8. 2020 schválila návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku predložený Ministerstvom spravodlivosti SR.

Zákon má zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa bude používať aj v rámci iných procesov (napr. daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií, či preukazovanie pôvodu majetku).

Návrh zákona upravuje štátne orgány, ktoré budú zodpovedné za správu zaisteného majetku, práva a povinnosti osôb dotknutých zaistením majetku a správcu zaisteného majetku. Návrhom zákona sa zriaďuje Úrad na správu majetku, ktorý bude zabezpečovať správu zaisteného majetku.
V čl. II sa vykonáva novelizácia Trestného zákona, ktorou sa zohľadňuje návrh zákona v čl. I, zavádza sa nový trestný čin zneužitia práva, trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, upravuje sa trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, zavádza sa definícia výnosu z trestnej činnosti a tiež nový druh ochranného opatrenia zhabanie časti majetku.

V čl. III sa v rámci novelizácie Trestného poriadku návrh zákona zameriava primárne na rozšírenie inštitútov slúžiacich na zaistenie majetku ktorý je nástrojom alebo výnosom z trestnej činnosti (zaistenie nehnuteľnosti, zaistenie obchodného podielu, zaistenie inej majetkovej hodnoty, zaistenie náhradnej hodnoty, zaistenie hnuteľnej veci) a nanovo sa upravuje štvrtý diel prvej časti štvrtej hlavy Trestného poriadku. Zároveň sa na účely trestného konania definuje vec dôležitá pre trestné konanie a rozlišujú sa účely zaistenia. Ostatné články návrhu zákona väčšinou súvisia so zaisťovaním a správou majetku v navrhovanom čl. I ako aj s transpozíciou smerníc a implementáciou nariadení, t.j. právnych aktov Európskej únie.

 

Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.