Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Návrh zákona, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy a výkon trestov ukladaných právnickým osobám.

Autori: JUDr. Mária Durkošová, PhD.
Dátum publikácie: 8. 10. 2015* Návrh zákona schválila NR SR dňa 13. 11.2015.

Trestné činy a trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestné činy právnických osôb

V ustanovení § 3 návrh zákona uvádza taxatívny výpočet trestných činov upravených v osobitnej časti Trestného zákona, u ktorých dochádza k vzniku trestnej zodpovednosti právnickej osoby a to v prípade ak sú spáchané právnickou osobou spôsobom určeným v § 4 tohto návrhu zákona. Zákonodarcom presne vymedzený okruh trestných činov reflektuje nielen na požiadavky kladené na slovenskú legislatívu zo strany medzinárodného spoločenstva (vyplývajúce z medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná), ale aj na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce jej z členstva v Európskej únii. Predmetný katalóg trestných činov, u ktorých vzniká trestná zodpovednosť právnickej osoby, je súčasne doplnený o tzv. daňové trestné činy, u ktorých je s ohľadom na ich povahu a na poznatky aplikačnej praxe ich stíhanie v záujme Slovenskej republiky.

S prihliadnutím na relatívnu rozsiahlosť popísaného katalógu trestných činov uvádzame týmto iba ilustratívne nasledovné trestné činy upravené v osobitnej časti Trestného zákona, ktoré sa na účely návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb taktiež majú (rozumejú) za trestné činy:

 • nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 a 173,
 • šírenie toxikománie podľa § 174,
 • obchodovanie s ľuďmi podľa § 179,
 • sexuálne násilie podľa § 200,
 • sexuálne zneužívanie podľa § 201 až 202,
 • ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podľa § 211,
 • podielnictvo podľa § 231232,
 • legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233234,
 • neoprávnený prístup do počítačového systému podľa § 247,
 • neoprávnený zásah do počítačového systému podľa § 247 ods. 1 písm. a),
 • neoprávnený zásah do počítačového údaja podľa § 247 ods. 1 písm. b),
 • neoprávnené zachytávanie počítačových údajov podľa § 247 ods. 1 písm. c),
 • výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa § 247 ods. 1 písm. d),
 • neoprávnené zamestnávanie podľa § 251a,
 • skrátenie dane a poistného podľa § 276,
 • neodvedenie dane a poistného podľa § 277,
 • daňový podvod podľa § 277a,
 • nezaplatenie dane a poistného podľa § 278,
 • marenie výkonu správy daní podľa § 278a,
 • ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300 a 301,
 • neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302,
 • neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok podľa § 302a,
 • prijímanie úplatku podľa § 328 až 331,
 • podplácanie podľa § 332 až 335,
 • nepriama korupcia podľa § 336 a ďalšie.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v produkte Odborné články:

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Autor: JUDr. Mária Durkošová, PhD.

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené