Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Dátum publikácie: 2. 2. 2015Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Štatistický úrad SR“) vypracoval a predložil do legislatívneho procesu návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015.

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „Register právnických osôb“) ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správyRegister právnických osôb je definovaný v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 331/2008 z 21. mája 2008. Na jeho základe bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorých súčasťou je aj štúdia projektu registra právnických osôb. Register právnických osôb je navrhnutý tak, aby zostali zachované legislatívne vymedzené kompetencie správcov zdrojových registrov na jednotlivých úsekoch správy a príslušných agendách. Zároveň však bude zabezpečené prepojenie registra právnických osôb a zdrojových registrov., ktorého správcom bude Štatistický úrad SR.

Úlohou Registra právnických osôb je poskytovať platné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu všetkých právnických osôb, orgánov verejnej moci a podnikateľov evidovaných v zdrojových registroch. Register právnických osôb bude preto primárne slúžiť na vybavovanie vecí ako zákonom uznaný jediný zdroj identifikačných, lokačných a administratívnych údajov s garantovaným obsahom, t. j. ekvivalent zákonom stanovených prvotných dokladov pochádzajúcich zo zdrojových registrov, ako sú obchodný register, živnostenský register, register organizácií s medzinárodným prvkom, register nadácií a pod. Register právnických osôb bude tak integrovať obsah všetkých existujúcich a budúcich zdrojových registrov, v ktorých je právny subjekt, teda právnická osoba, orgán verejnej moci a podnikateľ registrovaný do jedného dátovo konzistentného zdroja. Používateľ Registra právnických osôb bude jeho prostredníctvom môcť rovnakým spôsobom overiť výskyt evidovaného právneho subjektu prichádzajúceho do styku s verejnou správou kedykoľvek a v ktoromkoľvek informačnom systéme verejnej správy, ku ktorému bude mať prístup.

Za týmto účelom návrh zákona:

I. ustanovuje rozsah údajov, ktoré budú zapisované do Registra právnických osôb. Z hľadiska rozsahu a typu údajov sa navrhuje evidovať v Registri právnických osôb takpovediac základnú sadu údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci a zároveň aj základné údaje definujúce ich status či momentálne právne postavenie. Takýto výber rozsahu a typu údajov bude zodpovedať potrebám orgánov verejnej moci pri identifikácii právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; 

II. definuje okruh osôb, ktoré poskytujú údaje do Registra právnických osôb. Vo všeobecnosti sa pri ich určení vychádza z toho, že údaje poskytujú tie osoby, ktoré vedú „konštitutívne“ zákonné evidencie zapísaných subjektov, resp. ktoré vydávajú „konštitutívne“ rozhodnutia, na základe ktorých sa povoľuje vykonávať podnikanie. V osobitných prípadoch sú to aj tie osoby, ktoré zriaďujú konkrétny zapísaný subjekt, resp. Štatistický úrad SR, najmä ak ide o subjekty zriaďované zákonom;

III. upravuje moment a rozsah poskytovania údajov do Registra právnických osôb. Pokiaľ ide o moment poskytnutia, vychádza sa z potreby totožnosti hodnôt údajov v zdrojových registroch a v Registri právnických osôb. Z tohto dôvodu sa ustanovuje moment poskytnutia tak, aby boli poskytované bezodkladne po zápise, zmene či výmaze zo zdrojovej evidencie. Zároveň návrh zákona ustanovuje, aby povinné osoby poskytovali len údaje v rozsahu podľa § 3 tohto návrhu, avšak len tie, ktorými disponujú. Inými slovami, § 3 vymedzuje maximálny rozsah údajov a povinnosť ich poskytovať môže byť obmedzená úpravou osobitných predpisov, ak sa podľa týchto predpisov niektoré z údajov neevidujú;

IV. určuje rozsah zodpovednosti za hodnoty údajov, ktoré sú zo zdrojových registrov poskytované do Registra právnických osôb. Vychádza sa pritom z logickej premisy, že každý zodpovedá za to, čo je v jeho dispozícii. Povinné osoby teda zodpovedajú do momentu, kedy sa údaje dostanú do dispozície Štatistického úradu SR a Štatistický úrad SR naopak od tohto momentu. Pri rozsahu poskytovania údajov sa povinným osobám ustanovuje, aby poskytovali údaje v rozsahu podľa § 3 návrhu zákona, avšak len tie, ktorými disponujú. Pre lepšie pochopenie § 3 návrhu zákona vymedzuje maximálny rozsah údajov a povinnosť ich poskytovať môže byť obmedzená úpravou osobitných predpisov, ak sa podľa týchto predpisov niektoré z údajov neevidujú;

V. upravuje poskytovanie údajov z Registra právnických osôb len vo vzťahu k orgánom verejnej moci, ktoré podľa osobitných predpisov vykonávajú úlohy, na ktoré tieto údaje potrebujú. Ostatným osobám sa údaje z Registra právnických osôb neposkytujú. Tento koncept vychádza zo základného nastavenia Registra právnických osôb ako jednotného zdroja údajov pre potreby verejnej moci;

VI. na účely vedenia registrov a evidencií právnických osôb a podnikateľov orgánmi, ktoré tieto registre a evidencie vedú podľa osobitných zákonov a ktoré na toto vedenie nemajú vybudované vlastné informačné systémy, návrh zákona zriaďuje informačný systém ako súčasť Registra právnických osôb, ktorý budú tieto orgány môcť používať;

VII. ustanovuje povinné prideľovanie identifikačného čísla všetkým subjektom, ktoré sú zapísané v Registri právnických osôb. Po novom však identifikačné číslo môže prideliť už len Štatistický úrad SR a nie iný orgán ako podľa súčasnej úpravy. Návrh zákona chce takýmto spôsobom docieliť jednotné získavanie informácií o subjektoch zapísaných do Registra právnických osôb už v momente, kedy vzniknú. Na to nadväzuje spôsob prideľovania identifikačného čísla, kedy spolu so žiadosťou o pridelenie sa úradu zasielajú aj údaje evidované v Registri právnických osôb. Inými slovami, úrad bude mať informáciu o vzniku subjektu v zásade ešte skôr, než bude v zdrojovej evidencii zapísaný, resp. najneskôr súčasne s týmto zápisom. 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. októbra 2015 s tým, že pre potreby nábehu Registra právnických osôb sa niektoré ustanovenia navrhujú s posunutou účinnosťou.

Zdroj: Portál právnych predpisov

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.