Návrh zákona o mediálnych službách a zákona o publikáciách

Ministerstvo kultúry SR predložilo v októbri. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o mediálnych službách a s ním súvisiaci zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách).

Dátum publikácie: 12. 10. 2021I. Návrh zákona o mediálnych službách

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predkložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)

Cieľom návrhu zákona je príprava novej komplexnej právnej úpravy v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradí zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu.

Jedným z dôvodov je aj potreba rozsiahlej rekodifikácie oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, nakoľko aktuálna právna úprava je nedostatočná a nespĺňa najnovšie požiadavky kladené na reguláciu prostredia audiovizuálnych mediálnych služieb. Zároveň nevychádza z narastajúcich konvergencií medzi televíznym vysielaním a službami distribuovanými prostredníctvom internetu. Popri tradičnom vysielaní sa objavujú aj nové obchodné modely šírenia informačných služieb, pričom je nespochybniteľné, že noví hráči ponúkajúci svoje služby on-line sú neustále silnejší a získavajú pozornosť čoraz širšieho spektra publika.

Najvýraznejšou zmenou, ktorú prináša nová právna úprava, je zahrnutie platforiem na zdieľanie videí do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Z tohto dôvodu nová legislatíva upravuje práva a povinnosti okrem vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie, poskytovateľov multiplexu, aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty. Návrh zákona upravuje aj práva a povinnosti distributéra signálu.

V súvislosti s novými podmienkami regulácie sa navrhuje nanovo upraviť aj postavenie a pôsobnosť, vrátane širších kompetencií, národného nezávislého regulačného orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Návrh zákona predpokladá, že na poskytovateľov platformy na zdieľanie videí sa bude vzťahovať povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, a to najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu. S cieľom garantovať dodržiavanie predmetnej ochrany sa zavádzajú aj špecifické povinnosti a rámce pre zavádzanie opatrení zo strany poskytovateľov služby platformy na zdieľanie videí, ktorých vhodnosť a primeranosť budú posudzovať vybrané subjekty.

Predkladaný návrh zákona nemení základný princíp krajiny pôvodu, ktorý sa v rámci európskej regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb vyskytoval aj doposiaľ. Zmeny však nastávajú v prípade riešenia sporov. Návrh zákona osobitne upravuje riešenie cezhraničných sporov v rámci vysielania a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a tiež riešenie sporov v súvislosti s platformami na zdieľanie videí.

V porovnaní s pôvodnou právnou úpravou nová právna úprava naďalej zachováva prístup verejnosti k informáciám vo vysielaní programovej služby doplnený o garantovanie prístupu k pluralitným, objektívnym a nestranným informáciám; garantuje multimodálny prístup v televíznom vysielaní (vo vzťahu k verejnoprávnemu vysielateľovi počíta s výrazným navýšením podielu programov, ktoré sú zabezpečené multimodálnym prístupom, a navýšenie nastáva aj vo vzťahu k súkromným vysielateľom) a pri zabezpečovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie; naďalej platia kvóty pre európske diela a nezávislú produkciu, pričom vo vzťahu k audiovizuálnej mediálnej službe sa zavádza nová povinnosť náležitého zdôraznenia európskeho obsahu.

Návrhom zákona sa nanovo upravujú podmienky mediálnej komerčnej komunikácie, tzn. telenákupného oznamu, telenákupu, sponzorovania, umiestňovania produktov a pod., ktoré reflektujú okrem novej európskej regulácie aj nedostatky z aplikačnej praxe.

Výraznou zmenou prechádza aj oblasť plurality informácií a transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov, ktorá sa navrhuje s cieľom väčšej prehľadnosti zjednodušiť. Novinkou v predkladanej právnej úprave je povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora stanovená pre všetky médiá, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Sprístupnenie informácií o konečných vlastníkoch médií prostredníctvom verejného registra by malo priniesť väčšiu transparentnosť vlastníctva médií.

Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/559

II. Návrh zákona o publikáciách

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o  vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách) (ďalej len „návrh zákona“).

Proces odovzdávania povinných deponátov aktuálne upravených v zákone č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov predstavuje významnú a neoddeliteľnú súčasť vytvárania a udržiavania kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. V súčasnosti platný mechanizmus odovzdávania povinných výtlačkov periodických publikácií, neperiodických publikácií a povinných rozmnoženín slovenských  audiovizuálnych diel, ktoré sú určené na archivačné, dokumentačné a výskumné účely, je však vzhľadom na neustály technologický a spoločenský vývoj potrebné aktualizovať a prispôsobiť novým požiadavkám.

Cieľom predloženého návrhu zákona je reflektovať aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nie len prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a webových portálov.

Predmetom návrhu zákona je, okrem iného, úprava systému evidovania periodických publikácií, ktorá je aktuálne zakotvená v zákone č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov. Súčasťou evidencie majú byť s ohľadom na novú definíciu periodickej publikácie aj elektronické periodické publikácie a webové portály. Práve tie sú v súčasnosti jedným z najvyužívanejších zdrojov informácií, preto ich zaradenie do evidencie je logickým vyústením digitálneho progresu.

Súčasťou návrhu zákona je zároveň aj úprava povinností vydavateľov periodických publikácií a tlačovej agentúry pri šírení informácií, ktoré sú aktuálne upravené v tlačovom zákone a ku ktorým predkladateľ zahrnul aj prevádzkovateľov webových portálov, nakoľko nepochybne spadajú medzi relevantných hráčov na mediálnom trhu.

Predkladanou právnou úpravou sa upravuje aj odlíšiteľnosť inzercie a zodpovednosť za pravdivosť zverejnenej inzercie, inej formy propagácie či klamlivej a porovnávacej reklamy. Osobitne sa navrhuje upraviť sponzorovanie vo vzťahu k neperiodickej publikácii, komunikátu periodickej publikácie alebo časti agentúrneho servisu a pojmové vymedzenie iných foriem propagácie.

Návrh zákona upravuje taktiež povinnosti vydavateľov periodických publikácií vydavateľov neperiodických publikácií a prevádzkovateľov webových portálov za účelom budovania konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu. Popri reflektovaní súčasných digitalizačných trendov je zámerom predmetného návrhu zákona aj úprava systému odovzdávania deponátov publikácií oprávneným subjektom, tzv. depozitárom, a dosiahnuť stav, kedy bude jednoznačne definované, aké publikácie majú byť obsahom konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu. Cieľom je tiež priblížiť sa štandardu krajín Európskej únie, kde sa počet povinne odovzdávaných exemplárov publikácií pohybuje od jedna do päť.

Návrh zákona, na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, zároveň popri povinnosti zabezpečovania konzervačného fondu umožňuje knižniciam odovzdaný deponát publikácie používať na knižnično-informačné služby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o knižniciach.

Hlavným definičným znakom publikácie je podľa novej právnej úpravy jej verejné rozširovanie na území Slovenskej republiky alebo sprístupňovanie verejnosti z územia Slovenskej republiky. Jej vedľajším definičným znakom je označenie publikácie medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN), medzinárodným štandardným číslom seriálu (ISSN) a medzinárodným štandardným číslom hudobniny (ISMN) v prípade, že takéto číslo bolo publikácii pridelené. Publikácie sa rozdeľujú na periodické publikácie, ktorými sa rozumejú periodická tlač, elektronická periodická publikácia webový portál, a neperiodické publikácie. Popri tomto rozdelení publikácií návrh prináša aj nové kategórie vedeckých publikácií a odborných publikácií, ktoré predurčujú, akým depozitárom sa majú povinné deponáty takýchto publikácií odovzdávať.

Významným prínosom návrhu zákona je aj zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť ministerstvo s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie.

Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/575


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.