Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

Cieľom návrhu zákona je najmä užšie vymedziť pojem „kultúrno-osvetová činnosť“, zaviesť evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni a určiť, kto môže kultúrno-osvetovú činnosť vykonávať.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Dátum publikácie: 26. 1. 2015Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo”) vypracovalo a predložilo dňa 23. januára 2015 do legislatívneho procesu návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „Návrh zákona”) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015.

Zámerom Návrhu zákona je najmä:

I. Užšie vymedziť pojem „kultúrno-osvetová činnosť“, ktorý sa bežne používa v súčasnej kultúrno-spoločenskej a výchovno-vzdelávacej praxi. V tomto ponímaní je kultúrno-osvetová činnosť chápaná ako činnosť, ktorá prispieva k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky, pričom musí rešpektovať základné demokratické a ľudsko-právne princípy; zahŕňa najmä ochranu a podporu kultúrnych práv, rozmanitosti kultúrnych prejavov a ich hodnoty na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni ako aj zásadu rovnakej dôstojnosti a rešpektovania všetkých kultúr a zásadu spravodlivého prístupu, ako ich definuje Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, a zabezpečenie dostupnosti kultúrnych práv podľa čl. 15 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

II. Zaviesť evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni. Cieľom vedenia takejto evidencie je mapovanie kultúrno-osvetových zariadení, hvezdární a planetárií a jednotlivcov a kolektívov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorý aktívne participujú na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. V súčasnosti podobné evidencie vedú kultúrno-osvetové zariadenia, chýba im však jednotná metodika a jednoznačne určená zodpovednosť. Evidenciu kultúrno-osvetovej činnosti bude vykonávať Národné osvetové centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň a jedno vybrané kultúrno-osvetové zariadenie na území každého samosprávneho kraja.

III. Sústrediť sa aj na nehmotné kultúrne dedičstvo, neformálne vzdelávanie, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, záujmovú umeleckú činnosť ako aj definovať činnosť kultúrno-osvetových zariadení v týchto oblastiach. Zároveň sa v Návrhu zákona plne implementujú medzinárodné záväzky, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov a Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. 

IV. Určiť, kto môže vykonávať kultúrno-osvetovú činnosť. Návrh zákona na tieto účely rozlišuje medzi kultúrno-osvetovým zariadením a inými právnickými alebo fyzickými osobami vykonávajúcimi kultúrno-osvetovú činnosť na základe osobitného záujmu alebo na základe dobrovoľnosti, ktorými môžu byť napr. mimovládne neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, výrobcovia ľudových umeleckých remesiel, jednotlivci a kolektívy v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (a to bez ohľadu na právnu subjektivitu).

V. Kultúrno-osvetové zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou zriaďuje Ministerstvo, samosprávne kraje zriaďujú kultúrno-osvetové zariadenia s krajskou, resp. regionálnou pôsobnosťou, a mestá a obce sú taktiež oprávnené zriaďovať alebo zakladať takéto zariadenia.  Návrh zákona na tieto účely definuje kultúrno-osvetové zariadenia podľa ich územnej pôsobnosti, definuje ich činnosť a určuje povinnosť samosprávneho kraja určiť jedno kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré bude vykonávať metodickú podporu všetkým ostatným kultúrno-osvetovým zariadeniam vo svojej územnej pôsobnosti. Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti vymedzuje kompetencie a povinnosti jednotlivých článkov v štruktúre podľa ich územnej pôsobnosti.

Návrh zákona sa v nemalej miere dotkne aj zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého sa navrhuje nahradiť pojem „osvetová činnosť“ (vymedzený v § 18 ods. 1 písm. e)  nahradiť pojmom „kultúrno-osvetová činnosť“. Uvedená zmena sa navrhuje v záujme spresnenia kompetencií Ministerstva, nakoľko doposiaľ používaný pojem „osvetová činnosť“ je príliš široký a zahŕňa v sebe aj také činnosti, ktoré nesúvisia s kompetenciami a činnosťou Ministerstva (napr.: osveta v oblasti environmentalistiky, zdravotníctva, bezpečnosti pri práci, atď.). Z tohto dôvodu sa zavádza bližšie špecifikovaný pojem „kultúrno-osvetová činnosť“, ktorý sa v súčasnosti bežne používa v kultúrno-spoločenskej a výchovno-vzdelávacej praxi.

Celé znenie osobitnej časti dôvodovej správy Návrhu zákona môžete nájsť TU.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2015.

Zdroj: Portál právnych predpisov


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.