Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s brexitom

Vláda SR schválila materiál so zámerom prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody. 

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 15. 3. 2019Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

Zmeny a doplnenia by sa mali dotknúť celkovo deväťnástich právnych predpisov. Napríklad v zákone č. 461/2003 Z. z. sa navhujú nasledovné zmeny.

Z pohľadu zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov spadajúcich do okruhu fyzických osôb, na ktoré sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia používa koordinačné nariadenie a zároveň spĺňajú podmienky, že sú občanmi Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinnými príslušníkmi a pozostalými alebo občanmi iného členského štátu so vzťahom k Spojenému kráľovstvu a budú ich zamestnávať po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody, je účelom navrhovanej právnej úpravy § 293eea ods. 1 zákona o sociálnom poistení zabezpečiť zachovanie postavenia týchto zamestnancov v sociálnom poistení na úrovni nariadenia. V praxi to znamená, že po uvedenom vystúpení budú dotknutí zamestnávatelia plniť v sociálnom poistení rovnaké povinnosti ako predo dňom vystúpenia. Samozrejme za predpokladu, že bude zaručená vyššie popisovaná vzájomnosť takýchto postupov zo strany Spojeného kráľovstva.

V prípade, že nedôjde k zabezpečeniu reciprocity a § 293eea ods. 1 nevyvolá právne účinky, navrhuje sa, aby sa občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom, na ktorých sa ku dňu predchádzajúcemu dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez uzatvorenia dohody podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii alebo k poslednému dňu obdobia, počas ktorého sa uplatňoval postup podľa § 293eea ods. 1, uplatňujú právne predpisy Spojeného kráľovstva v záujme naplnenia legitímnych očakávaní zohľadnili „nároky“ za obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva za podmienky, že za tieto obdobia im Spojené kráľovstvo neprizná dávku obdobného charakteru, pričom nepriznanie dávky za tieto obdobia je v príčinnej súvislosti s týmto vystúpením. To znamená, že sa navrhuje, aby sa v takýchto prípadoch podmienky nároku na dávku sociálneho poistenia tomuto občanovi Slovenskej republiky a jeho rodinnému príslušníkovi posudzovali podľa zákona o sociálnom poistení s tým, že Sociálna poisťovňa zhodnotí na účely nároku na dávku sociálneho poistenia aj tie obdobia poistenia, ktoré získal podľa predpisov Spojeného kráľovstva, ak tieto obdobia nie sú Spojeným kráľovstvom hodnotené na dávku obdobného druhu. Tieto obdobia poistenia sa však vždy započítavajú na účely splnenia podmienky obdobia poistenia potrebného na nárok na dávku podľa zákona o sociálnom poistení.

Cieľom predloženého návrhu v časti zmeny z. č č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení je v období od vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. decembra 2020 naďalej postupovať voči osobám, zúčastneným na systéme zdravotného zabezpečenia v Spojenom kráľovstve rovnako, ako voči osobám zdravotne poisteným v inom členskom štáte, nakoľko Spojené kráľovstvo deklarovalo ochotu obdobného postupu voči občanom členských štátov.

Pozn. Zákon bol 29. 3. 2019 pod č. 83/2019 Z.z. publikovaný v Zbierke zákonov SR. 

Autor: redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené