Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

Materiál „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ ako nelegislatívny materiál vypracovalo a predkložilo do medzirezortného konania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Dátum publikácie: 23. 5. 2019


Dňa 15. 5. 2019 bol do medzirezortného konania predložený materiál s názvom Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR.

Pozemkové úpravy sa v SR vykonávajú na základe zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PÚ“). Od účinnosti zákona o PÚ sa z rôznych dôvodov, popísaných v predmetnom materiáli, podarilo vykonať pozemkové úpravy (ďalej len „PÚ“) iba v 431 katastrálnych územiach (v 13-tich katastrálnych územiach z nich ešte nie sú ukončené), čo je iba cca 12% z celkového počtu 3559 katastrálnych území v SR. Už Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva, schválená uznesením vlády SR č. 869 z novembra 1993, ako aj Aktualizácia Koncepcie, schválená uznesením vlády SR č. 882 z 9.12.2009, predpokladali, že po ukončení tzv. registrov obnovenej evidencie pozemkov bude nasledovať plošné usporiadanie pozemkového vlastníctva v SR pozemkovými úpravami. Situácia s rozdrobeným pozemkovým vlastníctvom, ako aj množstvo problémov s ním súvisiacich, problémy medzi vlastníkmi a užívateľmi pôdy a pod. si vyžiadali pripraviť uvedený materiál.

Materiál „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ obsahuje od popisu a analýzy stavu vývoja pozemkových úprav od roku 1991 po dnešok cez popis benefitov pozemkových úprav (pre vlastníkov, užívateľov, obce, štát, krajinu, ...) rámec pre urýchlené vykonávanie pozemkových úprav s návrhom konkrétnych opatrení na zintenzívnenie PÚ v členení na organizačné a personálne opatrenia, legislatívne opatrenia a finančné opatrenia. V piatej kapitole, závery a odporúčania sú porovnané dva varianty, vykonanie pozemkových úprav v 3103 katastrálnych územiach v horizonte 30 rokov a v horizonte 20 rokov aj so zhrnutím vyčíslených finančných nákladov jednak na financovanie dodávateľských prác a aj financovanie štátnej a verejnej správy.

Dopad na štátny rozpočet je obsahom vlastného materiálu, jeho príloh, ako aj analýzy vplyvov. Analýza vplyvov sa predkladá v dvoch variantoch – pre 30-ročný aj 20-ročný horizont. Predkladateľ odporúča prijať 30-ročný variant, pri ktorom ide priemerne ročne o zaťaženie štátneho rozpočtu vo výške 36,4 mil. €.

Ak vláda materiál schváli a vytvorí potrebné rozpočtové krytie, bude potrebné pripraviť plynulé každoročné obstarávanie a následné vykonávanie pozemkových úprav postupne v 3103 katastrálnych územiach SR zoradených podľa kritérií naliehavosti pozemkových úprav v každom územnom obvode orgánu štátnej správy pozemkových úprav v horizonte 30 alebo 20 rokov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené