Návrh novely o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov

V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

Autori: JUDr. Robert Gogola
Dátum publikácie: 22. 6. 2015Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách z dielne Ministerstva financií SR bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania dňa 16. 6. 2015.

Novela zákona má ambíciu zlepšiť postavenie spotrebiteľa na finančnom trhu. V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb a okrem iného získa prehľadnejšie informácie o poplatkoch za služby, ktoré využíva.

Má za cieľ zvýšiť úroveň informovanosti spotrebiteľov a transparentnosť pri poskytovaní platobných služieb poskytovateľmi týchto služieb. Novela zákona vychádza z európskej legislatívy, pričom uvedenou novelou sa do právneho poriadku SR implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 2014 2014/92/EÚ o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami.

Vzhľadom na to, že v rámci finančného trhu do značnej miery absentuje systém porovnateľnosti ponúkaných služieb a poplatkov, dochádza k nízkej úrovni mobility spotrebiteľa v oblasti retailových služieb. Toto má za cieľ uvedená novela zákona eliminovať a zároveň odstraňuje ťažkosti pri presunoch platobných účtov medzi jednotlivými poskytovateľmi platobných služieb nielen v rámci SR, ale aj v rámci EÚ.

Za týmto účelom zavádza novela zákona viacero prospotrebiteľsky orientovaných opatrení:

  1. Rozširuje sa rozsah informácií, ktoré má obsahovať rámcová zmluva, resp. zmluva o poskytovaní platobných služieb. Po novom bude musieť obsahovať dokument s informáciami o poplatkoch pred uzatvorením zmluvy o platobnom účte. Súčasne bude na základe dohody medzi spotrebiteľom a poskytovateľom platobných služieb určený spôsob bezplatného zasielania výpisu poplatkov spotrebiteľa so spoločnou európskou terminológiou. K tomu je potrebné dodať, že novela zákona neupravuje presnú formu takéhoto dokumentu, ale v zásade pôjde o písomné alebo elektronické zasielanie. Výpisy o uhradených poplatkoch bude spotrebiteľ dostávať buď raz ročne za celý predchádzajúci kalendárny rok, alebo mesačne. V druhom prípade by výpis obsahoval informáciu o uhradených poplatkoch za predošlý mesiac a aj celkovú sumu zaplatených poplatkov od začiatku kalendárneho roka. Napr. vo výpise za marec bude suma poplatkov, ktorú vyúčtoval poskytovateľ platobných služieb za marec, a aj suma za január, február a marec spolu.
  2. K zvýšeniu transparentnosti má viesť aj porovnávanie poplatkov prostredníctvom nezávislej webovej stránky Národnej banky Slovenska. Novela zákona zároveň ukladá Národnej banke Slovenska povinnosť spravovať webové sídlo s bezplatným prístupom, na ktorom sa budú viesť aktualizované údaje o poplatkoch a ich vzájomné porovnanie.
  3. Novela zákona upravuje presný jednotný postup presunu platobného účtu medzi bankami. Pod presun účtu sa okrem presunu trvalých príkazov na úhradu, trvalých príkazov na inkaso, súhlasov platiteľa s inkasom a platobných príkazov na úhradu radí aj zrušenie platobného účtu u jedného a otvorenie u druhého poskytovateľa platobných služieb. Nový účet bude mať rovnaké nastavenia ako pôvodný. Banka nebude môcť požadovať poplatok za akýkoľvek úkon súvisiaci s presunom účtu, a to vrátane jeho zatvorenia. Pre spotrebiteľa tak bude táto služba zadarmo. Presun účtu spotrebiteľa je povinný vykonať prijímajúci poskytovateľ platobných služieb na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa o presun účtu, ktorý má vedený u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb. Presun účtu sa môže vykonať iba medzi platobnými účtami vedenými v rovnakej mene.
  4. Implementáciou smernice PAD zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa má upraviť prístup spotrebiteľov k platobným účtom. Vytvorením platobného účtu so základnými funkciami pre každého s riadnym pobytom v Európskej únii, bez diskriminácie a bez príjmového testu sa významne posilní prvok finančnej inklúzie. V zmysle novely banky a pobočky zahraničných bánk budú povinné zriadiť platobný účet so základnými funkciami, ak majú bankové služby platobného účtu so základnými funkciami uvedené v bankovom povolení, oprávnenej osobe na základe žiadosti o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami. Oprávnená osoba so zriadeným platobným účtom so základnými funkciami si nesmie počas celej doby zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a v pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť oprávnenej osoby sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné poskytnúť informácie bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.
  5. Ak si bude chcieť spotrebiteľ zriadiť platobný účet u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte, môže požiadať o spoluprácu pri zriaďovaní tohto účtu poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet.

Autor: JUDr. Robert Gogola

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.