Návrh novely zákona o konkurze a vyrovnaní k zmene úpravy inštitútu oddlženia v pripomienkovom konaní

Účelom návrhu zákona je riešenie úpadku fyzických osôb, ktoré predstavuje v Slovenskej republike významný ekonomicko-sociálny problém.

Dátum publikácie: 11. 7. 2016Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo dňa 30. júna 2016 do pripomienkového konania s dátumom ukončenia dňa 21. júla 2016 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom návrhu zákona je riešenie úpadku fyzických osôb, ktoré predstavuje v Slovenskej republike významný ekonomicko-sociálny problém.

V právnom poriadku Slovenskej republiky bol inštitút oddlženia fyzickej osoby zavedený od roku 2006 zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR). Počet osôb, ktoré podali návrh na oddlženie za celé obdobie účinnosti právnej úpravy nedosiahol pôvodne očakávané úrovne, ktoré by boli porovnateľné s okolitými krajinami.

Podľa súčasnej právnej úpravy oddlženia každému oddlženiu fyzickej osoby musí predchádzať (úplná) likvidácia jeho majetkovej podstaty. Túto likvidáciu potom nasleduje ešte trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého dlžník v prospech veriteľov odvádza časť svojich príjmov. Tá okolnosť, že dlžník nemôže dosiahnuť oddlženie inak ako za cenu speňaženia celej jeho majetkovej podstaty je nedostatkom právnej úpravy, keďže každá osoba, od ktorej sa zároveň požaduje odovzdanie celého majetku a aj vynaloženie primeraného úsilia na získanie zamestnania, prípadne na začatie podnikania, potrebuje mať zabezpečené aspoň minimálne životné podmienky (bývanie, pracovné nástroje) na to, aby to bolo od nej možné požadovať spravodlivo. To platí o to viac, že výťažnosť zo speňaženia majetkovej podstaty pre veriteľov v tzv. režime tzv. „fire sale“ býva spravidla nízka a veľká časť pohľadávok veriteľov zostane neuspokojená.

Návrh zákona upravuje možnosť pre niektoré osoby prioritne „vykúpiť“ majetok podliehajúci konkurzu za cenu určenú na základe znaleckého posudku alebo za cenu dosiahnutú pri speňažení.

Súčasná právna úprava do procesu riešenia úpadku fyzickej osoby vťahuje bezvýnimočne záložných veriteľov a núti ich zosplatniť všetky úvery. Návrh zákona v zásade nezosplatňuje zabezpečené pohľadávky a umožní uplatniť inštitúty dohôd medzi záložným veriteľom a dlžníkom, keďže záložní veritelia sa v zásade do riešenia úpadku dlžníka nevťahujú.

Oddlženiu (účinku nevymáhateľnosti) budú podliehať v zásade všetky pohľadávky veriteľov, ktoré si prihlásili do konania, alebo ktoré si do konania prihlásiť mohli s výnimkami vyváženými pomerovaním s inými záujmami (napr. výnimka pre výživné pre maloleté deti)

Zdroj: slov-lex.sk

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.