Návrh novely zákona o dráhach

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Dátum publikácie: 20. 1. 2015Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo)  vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“), ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je prebratie schválenej smernice Komisie 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015, prebratie smernice Komisie 2014/88/EÚ z 9. júna 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné ukazovatele a spoločné metódy na výpočet nákladov v prípade nehôd, v transpozičnej lehote do 30. júla 2015, prebratie smernice Komisie 2014/82/EÚ z 24. júna 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o všeobecné odborné znalosti, zdravotné požiadavky a požiadavky súvisiace s preukazmi v transpozičnej lehote do 1. júla 2015 a prebratie smernice Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru tretíkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku v transpozičnej lehote do 30. júna 2015 (ďalej len „Smernice“).

Z toho dôvodu návrh zákona najmä:

 1. upravuje terminológiu v súlade s transponovanými Smernicami; napr. slová „Európske spoločenstvo sa nahrádzajú slovami „Európska únia,
 2. bližšie špecifikuje, aké svetelné zariadenia nie je možné umiestňovať v ochrannom pásme dráhy,
 3. presúva schvaľovanie typu železničného vozidla do štvrtej časti návrhu zákona, pričom  kompetencia sa presúva z Ministerstva na bezpečnostný orgán, 
 4. ukladá povinnosť pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky posúdiť jeho technickú dokumentáciu,
 5. dopĺňa právomoc regulačného orgánu zrušiť povolenie na prevádzkovanie dráhy, ak prevádzkovateľ dráhy nedodržiava podmienky povolenia,
 6. ukladá povinnosti okrem prevádzkovateľovi dráhy aj osobám, ktoré nie sú v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi dráhy alebo k dráhovému podniku, ale aj napriek tomu musia spĺňať predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť a musia sa zdržať konania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe,
 7. dopĺňa povinnosť manažéra infraštruktúry viesť evidenciu majetku, ktorý vlastní alebo spravuje,
 8. spresňuje obsah podmienok používania železničnej siete,
 9. skracuje lehotu, do ktorej regulačný orgán informuje objednávateľa dopravných služieb, manažéra infraštruktúry a železničný podnik o obmedzení alebo neobmedzení prístupu k infraštruktúre železničného podniku so sídlom v inom členskom štáte,
 10. dopĺňa povinnosť manažéra infraštruktúry poskytovať regulačnému orgánu informácie zo spoločných rokovaní týkajúcich sa prideľovania kapacity infraštruktúry na medzinárodnej úrovni,
 11. umožňuje žiadateľom splnomocniť železničný podnik na uzavretie zmluvy o prístupe na železničnú infraštruktúru, čím ale nie je dotknuté právo ostatných žiadateľov uzavrieť zmluvy o prístupe k železničnej infraštruktúre samostatne a mnoho iných.

Celé znenie dôvodovej správy – osobitná časť, môžete nájsť TU.

Účinnosť zákona sa navrhuje v súlade s lehotou na transpozíciu smerníc.

Zdroj: Portál právnych predpisov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.