Návrh novely zákona o archívoch a registratúrach

Cieľom návrhu zákona je v prvom rade prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Dátum publikácie: 8. 1. 2015Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona”), ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je v prvom rade prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012, ktorá nahradila smernicu Rady 93/7/EHS v znení smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/100 /ES a 2001/38/ES (ďalej len „Smernica).Nová Smernica zabezpečuje navrátenie všetkých predmetov kultúrnej hodnoty na územie štátu, z ktorého boli nezákonne vyvezené, či už sú súčasťou verejných alebo iných zbierok. Podmienkou je, že tieto kultúrne predmety sú označené ako národné kultúrne bohatstvo. Za účelom účinnejšej spolupráce členských štátov Únie sa ich ústredným orgánom v smernici ustanovuje povinnosť komunikovať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1024/2012, ktorý sa osobitne upraví pre predmety kultúrnej hodnoty; súčasne smernica ponecháva na rozhodnutie ústrednému orgánu, či umožní komunikáciu prostredníctvom IMI aj ďalším orgánom na  území štátu.

Zároveň predložený návrh  reaguje na poznatky z doterajšej aplikácie zákona, pričom na úseku správy registratúry:

  1. prináša pre podnikateľské subjekty úľavy na úseku správy ich registratúry,
  2. dopĺňa sa úprava postupu pri odovzdávaní a  preberaní archívnych dokumentov do archívu,
  3. z poznatkov z praxe vyplynula potreba skvalitnenia služieb subjektov podnikajúcich v oblasti správy registratúry inou osobou; návrh zákona preto sprísňuje kritériá pre výkon tejto živnosti.

 Návrh zákona sa má dotknúť i výkonu štátnej správy tým, že:

  1. prináša  nové povinnosti ministerstvu, a to najmä vo vzťahu k posudzovaniu trvalej dokumentárnej hodnoty registratúrnych záznamov,  výkonu štátneho odborného dozoru, ako aj vedeniu novej ústrednej evidencie pečatí a pečatidiel,
  2. súčasne sa  úprava výkonu štátnej správy na úseku archívov a registratúr  dopĺňa  o úpravu evidencií, ktoré  vzhľadom na ich obsah vyžadujú zákonnú formu, 
  3. vo vzťahu k archívom zriaďovaným ministerstvom prináša novela zákona úpravu ich sústavyV rámci novej sústavy  sa zavádza iba jeden štátny ústredný archív, ktorým je Slovenský národný archív. Doterajší Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici sa vzhľadom na jeho archívne fondy a archívne zbierky stane jeho špecializovaným pracoviskom. Vzhľadom na historický význam regiónu Spiša, doložený uceleným súborom archívnych fondov a archívnych zbierok, sa špecializovaným pracoviskom Štátneho archívu v Prešove stane doterajší Štátny archív v Levoči. v nadväznosti na územno-správne členenie Slovenskej republiky, čím sa  sleduje predovšetkým zefektívnenie riadenia štátnej správy na tomto úseku.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2015.

Zdroj: Portál právnych predpisov

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.