Nárok na ošetrovné (otvorenie škôl od 1. júna 2020)

Nárok na tzv. pandemické ošetrovné ako dávku, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia (od 12. marca 2020 do jej skončenia) a postup jej získania v súvislosti s dobrovoľným nástupom detí do škôl od 1. júna 2020.

Autori: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Dátum publikácie: 26. 5. 2020tt_dievcatko-premysla

Vzhľadom na to, že mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách (materských aj základných) zostáva zachované aj po rozhodnutí zriaďovateľa o obnovení vyučovania a prevádzky škôl v prípadoch, že zákonní zástupcovia z dôvodu obavy o zdravie neprejavia záujem o výchovu a vzdelávanie svojho dieťaťa v škole alebo po prejavení záujmu nebude možné takéto dieťa z kapacitných dôvodov umiestniť v škole, nárok na ošetrovné je zachovaný alebo môže vzniknúť podľa predpisov účinných do termínu obnovenia prevádzky škôl. Rodičia tých detí, ktoré v júni 2020 do škôl a školských zariadení s obnovenou prevádzkou nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej alebo môžu požiadať o jej priznanie, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

Celý obsah článku:

 
Otvorenie škôl od 1. júna 2020
Povinnosti zriaďovateľa (otvorenie škôl od 1. júna 2020)
Zmeny pre školy (otvorenie škôl od 1. júna 2020)
Zmeny pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov (otvorenie škôl od 1. júna 2020)
Zmeny pre rodičov (zákonných zástupcov), deti a žiakov (otvorenie škôl od 1. júna 2020)
Nárok na ošetrovné (otvorenie škôl od 1. júna 2020)
 

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Otvorenie škôl od 1. júna 2020

 

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené