Nariadenie o zániku daňového nedoplatku súvisiaceho s daňou z príjmov v príkladoch

Príklady a vysvetlenia k  nariadeniu vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

Autori: JUDr. Klára Klabníková
Dátum publikácie: 22. 4. 2020tt_kalkulacka-a-eurobankovky

S cieľom riešiť aktuálne problémy na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 a na zmiernenie ekonomických dosahov na daňové subjekty vláda SR vydala Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/2020 Z. z. z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (ďalej len „nariadenie“). Nariadenie je podľa § 2 účinné dňom vyhlásenia, t. j. od 19. marca 2020.

Nariadenie je vypracované v súlade s § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Podľa tohto ustanovenia vo všeobecnosti, ak si to ekonomická situácia vyžiada, vydá vláda SR svoje nariadenie, ktorým ustanoví podmienky zániku daňového nedoplatku a prípady, v ktorých daňovým subjektom, ktoré do termínu ustanoveného v nariadení majú zaplatenú aspoň daň, zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k tejto (zaplatenej) dani ako v tomto prípade.

1. Daňový nedoplatok, daň a daňový nedoplatok podľa daňového poriadku

S cieľom správneho posúdenia zániku daňového nedoplatku je potrebné uviesť, čo rozumieme daňovým nedoplatkom, daňou a zánikom daňového nedoplatku podľa daňového poriadku.

Daňovým nedoplatkom je podľa § 2 písm. f) daňového poriadku dlžná suma dane po lehote jej splatnosti.

Daňou je podľa § 2 písm. b) daňového poriadku daň podľa osobitných predpisov aj vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov.

Zánik daňového nedoplatku upravuje § 84 daňového poriadku, v ktorom sú uvedené spôsoby zániku daňového nedoplatku, napr. ak dôjde k zániku daňového subjektu bez právneho nástupcu. Daňový nedoplatok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia správcu dane o zániku daňového nedoplatku a podmienok uvedených v tomto ustanovení.

Daňový nedoplatok a jeho zánik na účely nariadenia má osobitné podmienky uvedené v nariadení na účely jeho uplatnenia.

2. Sankcia podľa daňového poriadku na účely uplatnenia nariadenia

Nariadenie sa týka daňového nedoplatku, ktorým je sankcia, ktorá bezprostredne súvisí s povinnosťami daňového subjektu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP). Preto je potrebné uviesť v skrátenej forme a len v súvislosti so ZDP, čo je sankcia podľa § 154 – § 156 daňového poriadku.

Celé znenie: Nariadenie o zániku daňového nedoplatku súvisiaceho s daňou z príjmov v príkladoch

 

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.