Nákup campového príslušenstva a daňové náklady (výdavky) | Inzercia

Podnikateľské subjekty – fyzické osoby (FO) i právnické osoby (PO) sa v praxi pri plnení úloh súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou stretávajú s potrebou prenájmu obytného automobilu, obytného prívesu, alebo vybavením svojho motorového vozidla/dodávky, či prenajatého obytného automobilu/obytného prívesu príslušenstvom nad rámec povinnej výbavy, ako napr. prenosnou chladničkou na plyn, prenosnou chladničkou na elektrinu s napätím 12V, resp. 220V, markízou, nezávislým kúrením, kempovým nábytkom, tichou elektro-centrálou, doplnkovým zdrojom elektr. energie v podobe palivových článkov a pod, t.j. príslušenstvom pre karavaning, camping a obytné autá je možné zakúpiť aj cez karavan shop.

Dátum publikácie: 13. 3. 2017Spravidla sa jedná o plnenie úloh – podnikanie v oblasti:

  • prezentácii výrobkov na veľtrhoch a výstavách, kde vystavovateľ má na výstavisku prenajaté priestory v exteriéri - tu pre prípad nepriaznivého počasia a za účelom zabezpečenia komfortu pri obchodných rokovaniach, uzatváraní zmlúv a pod. má k dispozícii automobil/dodávku, obytný automobil alebo obytný príves, vybavený príslušenstvom pre karavaning, camping a obytné autá,
  • pri predaji vianočných kaprov a podobných sezónnych akciách, kde automobil/dodávka, obytný automobil alebo obytný príves vybavený príslušenstvom pre karavaning, camping a obytné autá slúži predávajúcemu ako miesto kde sa môže zohriať a občerstviť,
  • pri predaji tovaru ako tzv. mobilná predajňa za predpokladu, že spĺňa všetky potrebné hygienické a iné požiadavky,
  • pri cateringových službách – kde automobil/ dodávka, obytný automobil alebo obytný príves vybavený príslušenstvom pre karavaning, camping a obytné autá slúži ako „základňa“ pre personál cateringovej spoločnosti,
  • pri prezentácii a poskytovaní rôznych finančných služieb (poistky, pôžičky a pod.) v teréne, kde poskytovateľ týchto služieb jazdí po regiónoch a v každej obci, kde sa zastaví „rozbalí“ tzv. predajný stánok, kde svoje služby prezentuje a predáva,
  • pri strážení lesných a stavebných strojov v teréne, strážení stáda, kde automobil/dodávka, obytný automobil alebo obytný príves vybavený príslušenstvom pre karavaning, camping a obytné autá slúži ako stanovište strážnej služby, resp. stanovište pastierov.

Náklady (výdavky) nájomcu v súvislosti s prenájmov obytného automobilu, resp. obytného prívesu pre vyššie uvedené účely prenajatého krátkodobo či dlhodobo od obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa prenájmom hnuteľných vecí možno považovať za daňovo uznateľné, t.j. nájomca – FO alebo PO si ich môže v plnej miere uplatniť do nákladov, resp. ako výdavky ovplyvňujúce základ dane za predpokladu splnenia podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov (ZDP), t.j. za predpokladu, že sa jedná o výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, alebo zaevidovaný v evidencií daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Obdobne nákup príslušenstva pre karavaning, camping a obytné auta, ako sú spomínané prenosné chladničky, markízy, nezávisle kúrenie, kempový nábytok, tichá elektro-centrála, doplnkový zdroj elektr. energie v podobe palivových článkov a pod. možno za splnenia podmienok uvedených v § 2 písm i) ZDP, t.j.. za predpokladu, že sa jedná o výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, alebo zaevidovaný v evidencií daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP považovať za daňovo uznateľný výdavok (náklad). Pri výbere príslušenstva pre karavaning a camping je možne sa poradiť s ostatnými karavanistami a zaisť na karavan fórum.

Pokiaľ teda prenájom obytného automobilu alebo obytného prívesu a nákup príslušenstva spĺňa podmienku, že slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľského subjektu, je vynaložený preukázateľne a je zaúčtovaný v účtovníctve podnikateľského subjektu, alebo zaevidovaný v jeho evidencií vedenej podľa § 6 ods. 11 ZDP možno tento prenájom i nákup príslušenstva považovať za daňový výdavok.

V tejto súvislosti je potrebné aby daňový subjekt dokladoval takýto prenájom a nákup predovšetkým nájomnou, resp. kúpnou zmluvou, faktúrami od prenajímateľa/predajcu, bankovými výpismi alebo pokladničnými dokladmi, t.j. aby dokladoval, že prostriedky vynaložené na prenájom/nákup boli preukázateľne vynaložené a zároveň boli zaúčtované v účtovníctve daňového subjektu alebo v ním vedenej evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Záverom je treba zdôrazniť, že pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Podnikateľský subjekt by mal zvážiť, či je schopný v prípade daňovej kontroly preukázať, že majetok – napríklad prenosnú chladničku využíva výlučne na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, teda výlučne na podnikanie. V prípade, že túto skutočnosť nie je schopný preukázať, resp. ak majetok využíva aj na súkromné účely odporúčam uplatniť daňové výdavky (náklady) vo forme paušálnych výdavkov, t.j. vo výške 80%.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.