Nahradí dovolanie v trestnom konaní inštitút sťažnosti?

Hrozí v trestnom konaní z dôvodu návrhu na opätovné zavedenie inštitútu sťažnosti pre porušenie zákona a vypustenie dovolania z trestného poriadku systematické porušovanie princípov právnej istoty a rovnosti účastníkov konania pred súdom?

Autori: JUDr. Robert Gogola
Dátum publikácie: 3. 11. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

Hrozí v trestnom konaní systematické porušovanie princípov právnej istoty a rovnosti účastníkov konania pred súdom? Túto otázku si momentálne kladú advokáti, sudcovia a právnici v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre, ktorá v právnickej obci zarezonovala z dôvodu návrhu na opätovné zavedenie inštitútu sťažnosti pre porušenie zákona a vypustenie dovolania z trestného poriadku. Návrh prešiel na 54. schôdzi NR SR dňa 25. 9. 2015 prvým čítaním a Ústavnoprávny výbor NR SR má návrh prerokovať do  10. 11. 2015. Uvedená úprava je navrhnutá v čl. IV návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre,  ktorý takýmto spôsobom nepriamo novelizuje Trestný poriadok.

To vyvoláva ďalšie otázky, najmä preto, že ide o závažnú zmenu, ktorá môže zmeniť postavenie účastníkov v trestnom konaní v prospech štátu zastúpeného generálnym prokurátorom. Môže ísť dokonca o úpravu, ktorá je v rozpore s Ústavou (konkrétne čl. 47 ods. 3 Ústavy).

Dovolanie je rovnocenný mimoriadny opravný prostriedok na oboch stranách sporu, zatiaľ čo inštitút sťažnosti pre porušenie zákona bude mať možnosť využiť len generálny prokurátor. Podľa generálneho prokurátora bude mať sťažnosť omnoho širšie využitie aj v prípadoch, v ktorých v súčasnosti nie je možné podať dovolanie. Oprávnení podať sťažnosť pre porušenie zákona budú generálny prokurátor a minister spravodlivosti, pričom minister spravodlivosti ju bude môcť podať iba v prospech obvineného. Z dôvodu rešpektovania princípu právnej istoty a nemeniteľnosti súdnych rozhodnutí sa zavádza lehota na podanie sťažnosti pre porušenie zákona v neprospech obvineného, a to 6 mesiacov od doručenia rozhodnutia prokurátorovi. Lehota na podanie sťažnosti pre porušenie zákona v prospech obvineného ustanovená nie je.  

Dôvodová správa k návrhu zákona uvádza, že potreba jeho prijatia vyplýva z poznatkov aplikačnej praxe orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Sťažnosť pre porušenie zákona ako mimoriadny opravný prostriedok by mala byť účinným prostriedkom nápravy nezákonnosti právoplatných súdnych rozhodnutí, ku ktorej došlo z dôvodu právnych chýb rozhodnutia a postupu, ktorý rozhodnutiu predchádzal. Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor bu­de mať op­ráv­ne­nie po­dať sťaž­nosť pre po­ru­še­nie zá­ko­na pro­ti aké­mu­koľ­vek prá­vop­lat­né­mu roz­hod­nu­tiu sú­du, te­da nielen pro­ti me­ri­tór­ne­mu roz­hod­nu­tiu (nap­rík­lad bu­de môcť tým­to mi­mo­riad­nym op­rav­ným pros­tried­kom na­pad­núť uz­ne­se­nie o ulo­že­ní po­riad­ko­vej po­ku­ty, prib­ra­tí znal­ca atď.). Do­kon­ca tak bude môcť urobiť pri akom­koľ­vek po­ru­še­ní zá­ko­na, te­da nie­len pri zá­sad­nom či pod­stat­nom, ako je tomu pri dovolaní. 

Možno sa však domnievať, že primárnym cieľom zákonodarcu je zníženie zaťaženosti súdov, ktoré sa musia vyrovnať s podanými dovolaniami zo strany obvinených. Tie sú častokrát podané nedôvodne a sú vo väčšine prípadov neúspešné.  Existujú aj názory, podľa ktorých nie je možné takýmto spôsobom obmedziť aktivitu jednej strany sporu tak, že sa oprávnenie na využitie mimoriadneho opravného prostriedku ponechá len tej strane, ktorá býva častejšie úspešnejšia pri jeho využívaní a ktorá ho využíva menej (t. j. tej, ktorá menej zaťažuje svojimi mimoriadnymi opravnými prostriedkami súd).

V každom prípade sa uvedený návrh z najväčšou pravdepodobnosťou ešte bude meniť a nie je vylúčené, že finálna novela návrhu zákona bude obsahovať oba inštitúty. Došlo by tak k obnoveniu sťažnosti pre porušenie zákona, ktorá platila od roku 1950 až do roku 2006, kedy bola nahradená práve dovolaním.

>> viac pozri k návrhu novely zákona


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.