Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

K výkladu novej právnej úpravy z roku 2014.

Autori: Mgr. Andrej Polák Mgr. Róbert Jakubáč
Dátum publikácie: 27. 2. 2015Úvod

Nakoľko „... ochrana a využívanie poľnohospodárskych pozemkov je verejným záujmom“,Dôvodová správa k návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladateľ návrhu predmetného zákona v dôvodovej správe uviedol aj viaceré ďalšie dôvody, ktoré ho viedli k vypracovaniu návrhu tohto zákona, tieto však možno zhrnúť tak, že dôvodom prijatia zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je práve verejný záujem na ochrane a na („aktívnom, poľnohospodársky a environmentálne odbornom“) využívaní poľnohospodárskych pozemkov. pristúpil zákonodarca (aj podľa vzoru viacerých iných štátovNapr. Nemecko a Maďarsko – pozri Dôvodovú správu k návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) k prijatiu právneho predpisu, osobitne upravujúceho podmienky nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Tým právnym predpisom je zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 140/2014 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2014. Už pripomienkové konanie k návrhu tohto právneho predpisu ukázalo, že problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je veľmi citlivá, a že právny predpis upravujúci túto problematiku bude zrejme predmetom mnohých polemík, či už v rovine ústavného práva,Samotná všeobecná časť dôvodovej správy k návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku obsahuje pomerne dôkladnú analýzu ústavnoprávneho aspektu návrhu tohto zákona. občianskeho práva alebo správneho práva.

V článku predkladáme náš pohľad na niektoré ustanovenia zákona č. 140/2014 Z. z., relevantné v nadväznosti na problematiku katastra nehnuteľností (ďalej len „kataster“) a zápis práv do katastra. Podujímame sa na úlohu pomerne zložitú, keďže v čase písania tohto príspevku nám nie sú (a v podstate ešte ani nemôžu byť) známe žiadne rozhodnutia súdov interpretujúce ustanovenia zákona č. 140/2014 Z. z. Hneď na úvod by sme chceli čitateľov upozorniť, že sa nebudeme zaoberať otázkou súladu právnej úpravy nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku s Ústavou Slovenskej republiky; analýzu tejto otázky prenechávame odborníkom z oblasti ústavného práva.

Pojem „poľnohospodársky pozemok“Návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v podobe predloženej na medzirezortné pripomienkové konanie pracoval s pojmom „poľnohospodárska pôda“. V nadväznosti na pripomienku Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky však predkladateľ návrhu tohto zákona (správne) uprednostnil vhodnejší pojem „poľnohospodársky pozemok“.  

Nepochybne kľúčovým, resp. základným pojmom zákona č. 140/2014 Z. z. je pojem „poľnohospodársky pozemok“. Definícia tohto pojmu (pozitívna i negatívna) je obsiahnutá v § 2 zákona č. 140/2014 Z. z.

Čo sa týka pozitívnej definície poľnohospodárskeho pozemku, za poľnohospodársky pozemok sa na účely zákona č. 140/2014 Z. z. považuje:

- poľnohospodárska pôda v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a takisto

- pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.

S pozitívnou definíciou poľnohospodárskeho pozemku sa spája niekoľko aplikačných úskalí.

V nadväznosti na § 2 písm. b) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy možno konštatovať, že poľnohospodárskym pozemkom je poľnohospodárska pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada a trvalý trávnatý porast. V súvislosti s uvedeným je však potrebné poznamenať, že podľa § 70 katastrálneho zákona je záväzným druhom pozemku, čiže aj poľnohospodárskeho pozemku, len druh pozemku evidovaného ako parcela registra „C“. To znamená, že ak ide o prevod pozemkov evidovaných ako parcela registra „E“ (ďalej len „parcela registra ‘E‘“), čo je v prípade poľnohospodárskej pôdy väčšina pozemkov, tak druh pozemku uvedený na liste vlastníctva ešte nemusí byť skutočne záväzným druhom pozemku, t. j. nemusí zodpovedať realite, resp. skutočnému stavu. I keď sa zákon č. 140/2014 Z. z. touto otázkou priamo nezaoberá, je zrejmé, že pri jeho výklade je potrebné pracovať rovnako ako pri platení daní z nehnuteľnosti so záväzným druhom pozemku. Záväzný druh pozemku u parciel registra „E“ možno zistiť len prostredníctvom identifikácie vyhotovenej okresným úradom, katastrálnym odborom. 

Osobitné ťažkosti pri ďalšom normovaní negatívnej legálnej definície pojmu „poľnohospodársky pozemok“ vyplynuli zo skutočnosti, že náš právny poriadok fakticky pozná dve odlišné definície pojmu „zastavané územie obce“ – jedna definícia je obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, druhá definícia vyplýva zo zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.V konečnom dôsledku so zachovaním tejto dvojitej definície zastavaného územia obce počíta aj návrh nového stavebného zákona (v znení predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 18. 6. 2014) a to v § 31 ods. 8. Podľa negatívnej legálnej definície poľnohospodárskym pozemkom nie sú pozemky v zastavanom území obce ani niektoré špecifikované pozemky mimo zastavaného územia obce.

Zmluva o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

V súvislosti s problematikou zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je v prvom rade potrebné uviesť, že zákon č. 140/2014 Z. z. v § 1 písm. a) zúžil svoju aplikovateľnosť iba na prevody poľnohospodárskych pozemkov, aj to len na niektoré druhy prevodov poľnohospodárskych pozemkov, ako na to poukážeme ďalej. Tým zákonodarca umožnil prechod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov dedením, či nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov na základe dražby.

Z § 3 zákona č. 140/2014 Z. z. vyplýva, že zmluvou o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona (ďalej len „zmluva o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku“) sú len niektoré zmluvy, ktorými sa prevádza vlastníctvo, pričom pojem „prevod“ zúžil zákonodarca len na tieto ustanovenia Občianskeho zákonníka:

a) kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 – § 610 Občianskeho zákonníka,

b) darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 – § 630 Občianskeho zákonníka,

c) prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka,

d) prevod na účely výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka.Z § 4 zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vyplývajú niektoré ďalšie výnimky z režimu právnej úpravy nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ako na to poukážeme v rámci výkladu o postupe pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Z vyššie uvedeného pravidla stanovil zákonodarca niekoľko výnimiek.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.