MS SR pripravuje zmenu zákona o obchodnom registri

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie dopĺňania identifikačných údajov osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa v čo najväčšej miere eliminovala povinnosť doplniť identifikačné údaje zo strany zapísaných osôb.  

Dátum publikácie: 22. 6. 2021Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. októbra 2021.

Zákonom č. 390/2019 Z. z. bola pre zapísané osoby upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb v rozsahu podľa zákona č. 530/2003 Z. z., účinného od 1. októbra 2020.

Lehota na doplnenie vyššie uvedených identifikačných údajov bola predĺžená zákonom č. 198/2020 Z. z., a to podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktoré nemajú  v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje, tak majú povinnosť zosúladiť údaje spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Zosúladenie údajov v spojení s návrhom na zmenu aj ďalších zapísaných údajov je spoplatnené súdnym poplatkom v súlade s položkou č. 17 Sadzobníka súdnych poplatkov.

Cieľom predkladanej právnej úpravy je zavedenie mechanizmu automatického doplnenia identifikačných údajov (na základe referencovania hodnôt údajov vo vzťahu k referenčným registrom) osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov.

Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/248


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.