MS SR: Nové elektronické formuláre v civilnom procese zefektívnia komunikáciu so súdmi

​Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo prostredníctvom portálu ežaloby štyri nové formuláre. Okrem ežalob sú nové formuláre pre užívateľov dostupné tiež prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

Dátum publikácie: 8. 3. 2019


Aké formuláre?

1. Žaloba/návrh na začatie konania

2. Neodkladné/zabezpečovacie opatrenie

3. Podanie k spisovej značke

4. Všeobecné podanie

Formuláre sú prispôsobené civilným kódexom a to Civilnému sporovému poriadku, Civilnému mimosporovému poriadku a Správnemu súdnemu poriadku, ktoré je možné zaslať súdu po prihlásení sa prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, tzv. e-ID.

 

Na čo slúžia formuláre?

 

„Žaloba/návrh“ na začatie konania slúži na podanie každej žaloby/návrhu na začatie konania, ktoré je novým a prvým podaním vo veci. Ak sa ale podanie týka neodkladného alebo zabezpečovacieho opatrenia, je potrebné takýto návrh podať nie prostredníctvom žaloby/návrhu na začatie konania, ale práve prostredníctvom „neodkladného/zabezpečovacieho opatrenia“ pre jeho rýchlejšiu identifikáciu a spracovanie, nakoľko lehoty pri podaní takéhoto typu podania sú kratšie.

Formulár „podanie k spisovej značke“ slúži na podanie ďalšieho podania vo veci, v ktorej už prebieha súdne konanie. Prostredníctvom číselníka priradeného k formuláru je možné z voľby vybrať buď konkrétny typ podania ako napr.: odvolanie, odpor, dovolanie, námietka, sťažnosť, alebo ak sa typ podania vo výbere nenachádza, zvoliť možnosť iné podanie.

V prípade, ak sa podanie netýka ani návrhu na začatie konania, ani podania k existujúcej spisovej značke, vtedy je potrebné podanie podať prostredníctvom „všeobecného podania“, napr. žiadosť o potvrdenie, že spoločnosť nie je v exekúcii a i.


Urýchlenie procesov pre súdy aj verejnosť


Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: „K vytvoreniu nových formulárov ministerstvo pristúpilo najmä z dôvodu zabezpečenia väčšieho komfortu nielen pre advokátov, ale aj širšej verejnosti pri elektronickej komunikácii so súdom. Príjem podaní prostredníctvom formulárov je teraz komfortnejší aj pre súdy, aj pre verejnosť. Výhodou pre súdy je zas preberanie údajov o účastníkoch alebo stranách sporu a ostatných informácií z formulára priamo do informačného systému, čo urýchli spracovanie podania a minimalizovanie chýb pri manuálnom spracovávaní.“


Efektívna elektronická komunikácia


Zefektívni sa aj elektronická komunikácia verejnosti so súdmi, nakoľko orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom; to neplatí, ak súd požiada o predloženie určitej listiny a pre predkladanie administratívneho spisu alebo iného spisu. Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta. Ak je pre podanie určený elektronický formulár, sú osoby povinné podanie urobiť prostredníctvom takého formulára. Trovy vzniknuté porušením povinnosti podľa prvej vety nie sú predmetom náhrady trov konania.


Nápomocná elektronizácia


Tomáš Borec, predseda advokátskej komory: „Vzhľadom na vývoj spoločnosti smerom k výraznej elektronizácii vítame každý posun, ktorý pomôže k efektívnejšiemu fungovaniu a justičného systému a budovaniu právneho štátu. Ako členovia pracovnej skupiny sme spolupracovali na tvorbe nových formulárov a sme radi, že sa dostanú do praxe.“

Prílohy k jednotlivým častiam formulára je možné pripájať buď samostatne, alebo môžu tvoriť súčasť formulára. V súčasnej dobe sú v prevádzke aj pôvodné formuláre, ktoré budú po osvedčení správnosti fungovania nových formulárov zneplatnené.

 

Nové elektronické formuláre nájdete na:

iam.justice.sk

www.slovensko.sk

Zdroj: www.justice.gov.sk

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené