Mladiství zamestnanci

Pracovné podmienky na základe dohôd aj v pracovnom pomere, práce mladistvým zamestnancom zakázané.

Autori: JUDr. Stanislava Žáková
Dátum publikácie: 9. 7. 2018Napriek aktuálnemu trendu mladistvých dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie, začínajú mnohí z nich pracovať už pred dovŕšením 18. roku veku.

S prácou mladistvých sa v bežnom živote môžeme stretnúť nielen pri odbornej príprave potrebnej na dosiahnutie vzdelania. Mladiství taktiež môžu prácu vykonávať na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, či dokonca v pracovnom pomere.

Mladiství zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s prácou po prvýkrát, predstavujú osobitnú kategóriu, ktorej je poskytovaná zvýšená právna ochrana.

Zamestnávatelia musia dbať na zvýšenú starostlivosť o mladistvých zamestnancov zabezpečovaním takých pracovných podmienok, ktoré umožňujú rozvoj ich telesných a duševných schopností, a zároveň zohľadňujú absenciu pracovných skúseností a bezpečných pracovných návykov.

Obsahom tohto článku je problematika zamestnávania mladistvých zamestnancov, konkrétne pracovné podmienky a taktiež sa zameriava na konkrétne práce, ktoré sú mladistvým zamestnancom zakázané. Na záver sa článok venuje dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Mladistvý zamestnanec

Definíciu pojmu mladistvý zamestnanec obsahuje ust. § 40 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Mladistvým zamestnancom je fyzická osoba do dovŕšenia 18. roku veku. Zákonník práce však spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti viaže na deň, keď fyzická osoba dovŕši 15. rok veku. Mladiství pod hranicou dovŕšenia 15. roku veku sú označovaní ako deti a detská práca je v našich podmienkach zakázaná.

Zákaz výkonu práce sa vzťahuje nielen na deti, t. j. fyzické osoby, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov, ale aj na osoby, ktoré síce dovŕšili 15. rok veku, ale ešte neukončili povinnú školskú dochádzku. Zákonník práce konkrétne ustanovuje, že zamestnávateľ nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý predchádza dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.